Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vecka 35 3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Björkbergs förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vecka 35 3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Normer och värden

Vecka: 35

Nyfikenhetsfråga: Vill du leka med mig?

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Barnen leker mycket familjelekar, kör dockvagnar m.m.

Många barn leker med bilar, bygger med klossar och lego. Kurragömmalek ute och inne, ”monsterlekar”, leker med bollar som dom rullar mellan sig, en del barn har börjat bygga med tågbanan.

Barnen leker mycket med motorikutmanande leksaker (bygger banor av pallar och platta figurer, stor röd snurra).

Barnen tycks utforska saker som "åker" eller "rullar", så som kulbana och bilar som åker ner för backar.

Barnen försöker fortfarande att "hitta rätt" i den nya barngruppskonstellationen.

Nu när vi gjort om innemiljön så upptäcker barnen att det är intressant med dom gamla leksakerna. Barnen leker mycket i dockvrån, dom lagar mat, diskar och går på promenad med vagnarna.  Dom leker även med riddare, hästar, kaplastavar och barbiedockor tillsammans. 

Vi har gjort om i vår lärmiljö utifrån barnens intressen och för att ge barn möjlighet att återupptäcka material som inte används så mycket.

Vi upplever att det blir mindre spring inne på avdelningen eftersom miljön tycks inbjuda till lugnare lekar, exempelvis går barnen gärna på barnvagnspromenad istället. 

Flera barn tycks vara i ett stadie där de övergår från att ha lekt "bredvid-lek" till att vilja leka tillsammans, det innebär att barnen behöver öva mycket på turtagning, samspel, konflikthantering och hur man bjuder in någon annan till lek eller gör för att själv få inträde i någon annans lek.

Genom att ta in dockhuset och blanda stereotypa "flickiga" och "pojkiga" leksaker har det skapats en plats för könsöverskridande lekar där barnen leker med alla typer av leksaker tillsammans.

Utifrån barnens intressen och behov har vi i dagsläget beslutat att utgå från läroplanens område "Normer och värden", med nyfikenhetsfrågan "Vill du leka med mig?".

 

 

 I Lpfö står att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

– självständighet och tillit till sin egen förmåga,

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

– fantasi och föreställningsförmåga,

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

– förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

– förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback