Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik - Fyra räknesätt och prioriteringsregeln

Falkenbergs Montessoriskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 september 2021

I det här arbetsområdet lär du dig om de fyra räknesätten och prioriteringsregeln.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Formulera och lösa problem
 • Använda och analysera matematiska begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer

Bedömning - vad och hur

 • Lösa problem med strategier och metoder
 • Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
 • Använda matematikens begrepp
 • Matematiska uttrycksformer
 • Växla mellan olika uttrycksformer
 • Välja och använda matematiska metoder
 • Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
 • Föra och följa matematiska resonemang

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Diskussioner/samtal
 • Arbete i par och grupp
 • Laborationer
 • Använda konkret material
 • Använda digitala verktyg
 • Självständigt arbete och självstudier
 • Lektioner utomhus
 • Diagnoser

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback