Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Nyckeln till skatten

Norra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven. Ett kapitel i veckan kommer eleverna att ha i läsläxa. De ska även svara på frågor rörande kapitlet de läst.

Vad ska vi arbeta med:

Vi ska arbeta med läsförståelse, stavningsregler, att planera vårat skrivande och att förbättra våra texter. 

Hur ska vi arbeta:

Vi kommer att arbeta med ett kapitel i veckan och ha gemensamma diskussioner om dessa. Vi kommer att gå igenom varje kapitel i skolan, och  hemma kommer du att få läsa i läseboken och svara på frågor kring varje kapitel. 
Vi kommer att träna stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar och skriva olika sorters texter både för hand och på dator.
Varje vecka kommer vi att utföra olika sorters uppgifter i vår arbetsbok.

Vad ska du lära dig:

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner

 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det

 • läsa med flyt

 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar

 • stava vanligt förekommande ord

 • skriva läsligt för hand och på dator

 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut

 • läsa och förstå enkla faktatexter

 • skriva egna faktatexter

 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt

 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer

Bedömning:

 • Skriva olika sorters texter. Berättande text, instruerande text och faktatext.

 • Arbeta i Nyckeln till skatten: Arbetsbok och svara på frågor som handlar om veckans kapitel.

 • Arbeta i Nyckeln till skatten: Språknycklar där du arbetar med grammatik och att skriva olika sorters texter

 • Du är aktiv på lektionerna.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen
Nyckeln till skatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter