Skolbanken Logo
Skolbanken

HÅLLBARUTVECKLNING-Sopsamlarmonster

Förskolan Lunden, Falun · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Tillsammans för miljön! Vi har som tema hållbar utveckling, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.

VAD?

HÅLBARUTVECKLING- SOPSAMLARMONSTER

 • Sopsamlarmonster är ett material som  hjälper barn och vuxna att lära sig hur sopor ska sorteras så de kan återvinnas och bli något nytt. Sopsamlarmonster ska på ett roligt sätt förmedla kunskap om olika typer av avfall och hur detta sorteras
 • I arbetet med detta material kommer även barnen  få chansen att utveckla ett växande ansvar och intresse för ett hållbar samhälle, exempelvis att vara sparsam- att man tar mat som man bara orkar äta, häll upp mjölk som man bara orka dricka upp, en pappershanduk när man ska torka händerna osv. 
 • Det är sammanlagt 19 stycken sopsamlarmonster. Varje monster samlar på varsin sopor, ex. Kompostina- samlar på matavfallPlastis- samlar på plastavfall osv.

HUR/METOD?

 • När det kommer till den EKOLOGISKA aspekten strävar vi efter att barnen ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö. Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om att vi inte slänger skräp runt omkring oss, att varje individ kan göra skillnad, blir miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp, vi sparar på våra resurser och vi gör barnen delaktiga i arbetet mot hållbar utveckling. 

 • När det kommer till den EKONOMISKA aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö. Vi samtalar om varför vi behöver vara rädda och hushålla med våra resurser

 • När det kommer till den SOCIALA  aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Vi arbetar för att bygga bra relationer där alla är viktiga, alla är olika, olika är bra!

 • Vi arbetar och pratar med barnen om att vara rädda om vår hälsa och vikten av att värna om vårt välmående och hur vi kan ta hand om oss
  EKOLOGISK HÅLLBARHET

 • vi samtalar om begreppet HÅLBAR UTVECKLNING, ÅTERVINNING 
 • Vi tar regelbundet promenader till återvinningsstationen och sorterar vårt material så att det kan bli nytt 
 • Vi tittar på informationsfilmer som förklarar vad som sker med materialet är vi sorterar det. 
 • Vi arbetar med  SOPSAMLARMONSTER, samtalar om hur, var och varför vi sorterar våra sopor. 

Sopsamlarmonster är ett material som  hjälper barn och vuxna att lära sig hur sopor ska sorteras så de kan återvinnas och bli något nytt. Sopsamlarmonster ska på ett roligt sätt förmedla kunskap om olika typer av avfall och hur detta sorteras

I arbetet med detta material kommer även barnen  få chansen att utveckla ett växande ansvar och intresse för ett hållbar samhälle, exempelvis att vara sparsam- att man tar mat som man bara orkar äta, häll upp mjölk som man bara orka dricka upp, en pappershanduk när man ska torka händerna osv. 

Det är sammanlagt 19 stycken sopsamlarmonster. Varje monster samlar på varsin sopor, ex. Kompostina- samlar på matavfallPlastis- samlar på plastavfall osv.

EKONOMISK HÅLLBARHET 

 • Skapa med gamla- och naturmaterial.
 • Vi ritar tex på båda sidorna av pappret istället för att ta nytt.
 • Vi samtalar om vikten att ta exempelvis den mat man tror sig kunna äta upp för att inte behöva slänga det som blir över... Detta i andra sammanhang också.
 •  Vara sparsamma med vatten, mat och el.

SOCIALT HÅLBARHET

 •  Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och hjälper dem i deras konflikthantering när det behövs.
 •  Vi samtalar om allas lika värde, lånar böcker kopplat till temat, belyser hur olika är bra och att vi alla behövs i pusslet.
 •  Vi låter barnen delta i demokratiska omröstningar så de själva kan påverka sin vardag.
 • Vi använder oss av värdegrundmaterial   " DE TIO SMÅ KOMPISBÖCKER" som är ett enskilt tema i barngruppen 

Barnen kommer få tillfälle att skapa, reflektera, diskutera, undersöka, jämföra m.m. Barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet 

Temat kommer dokumenteras med hjälp av barnens verk/skapande, med bild, film och anteckningar. Något som även kommer ligga som underlag för utvärdering och analys av temat.

VARFÖR/SYFTE?

. För att lägga en grund till ett tidigt medvetande och förståelse för en hållbar miljö. 

. För att barnen ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och ökar deras omsorg om vår miljö.

• För att barnen ska bli medvetna om att vi inte slänger skräp omkring oss hur som helst, att vi sorterar skräp på rätt sätt och ska slängas på en sopsation

•För att barnen ska bli medvetna om att varje individ kan göra skillnad för vår planet.

• För att barnen ska bli miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp.

• För att barnen ska bli en del i arbetet mot en hållbar utveckling, både EKOLOGISKT, EKONOMISKT och  SOCIALT

• För att barnen ska bli duktiga ”källsorterare” som blir ambassadörer hemma hos sig, i sin familj.

. För att barnen visade ett stort intresse för detta material när det presenterades i barngruppen, samt att majoriteten av barngruppen är intresserad av moster. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback