Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språkutveckling

Fiskens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi har valt att arbeta med språkutveckling då det är viktigt för barnen att kunna kommunicera med sin omgivning.

Nuläge

Vi vill stärka alla barn i sin språkutveckling, då vi ser att barnen har kommit olika långt i sin utveckling av språket.

Vi ser ett intresse hos barnen när vi läser böcker för dem, så det vill vi använda oss av i vår undervisning.

 

Mål

Vårt mål är att barnen ska få utveckla sitt språk.

Kunna kommunicera och göra sig förstådd.

Vi vill väcka barnens intresse för sagor i olika former.

 

Syfte

Att förbättra barnens språk och kommunikationsförmåga.

 

Genomförande

I våra dagliga samtal med barnen tänker vi på att benämna och vara tydliga i vårt språk.

I samlingen sjunger och ramsar vi med hjälp av sångpåsar med bilder eller saker som förtydligar sången.

Vi läser samma bok flera gånger för att skapa ett igenkännande hos barnen, öka deras ordförråd och hjälpa dem att förstå begrepp. Vi använder oss även av sagolådor, flanosagor och Ugglo. 

Vi har rörelse minst en gång i veckan då det främjar barns språkutveckling.

Vi skapar olika lekmiljöer utifrån barnens intressen som främjar språkutvecklingen.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar löpande under arbetets gång, med hjälp av text och bild.

 

Ansvar

All personal på avdelningen är ansvarig för arbetet.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar tillsammans i arbetslaget på vår planering.

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback