Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Tillsammans i språkets värld

Lindebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Genom lekfull undervisning vill vi öka varje barns förmåga till att utvecklas både språkligt och i socialt samspel. Vi vill skapa goda förutsättningar för barnen att möta språket i olika former.

Lekresponsiv undervisning

Undervisning som sker i lyhörd respons till leken, där förskollärarna deltar och tillför både lärande och fantasi.

Att barn utvecklar nya lekar och nya lekroller och samtidigt lär sig om någonting som ligger utanför leken. Centralt i den här typen av undervisning är att både förskollärare och barn skiftar mellan det som kallas för ”som om”- det fantasifulla och det som är på riktigt, ”som är”.

 

Bakgrund och Syfte:

Vi har sett och uppmärksammat ett behov i barngruppen och intresse av att leka och lära tillsammans. Vi vill skapa/förändra miljöer för mötesplatser, kommunikation och olika former av samarbete/samspel. Vi vill skapa lekfull undervisning där vi utmanar och utvecklar barnen språkligt och socialt.
 

Mål:

Samtolkning

Undervisning

- Vi vill skapa ett ökat intresse för bilder, böcker och att berätta det som intresserar eller väcker nyfikenhet

- Vi vill öka varje barns förutsättningar att utveckla ett rikt ordförråd, talspråk och förmågan att kommunicera

- Vi vill öka barns förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser och erfarenheter i olika uttrycksformer såsom drama, bild m.m

- Ge barnen redskap/verktyg att kunna leka tillsammans och fungera i grupp

 

Digitalisering:

- Upptäcka och utforska teknik i vardagen

- Skapa nyfikenhet kring moderna verktyg och syftet med dem

 

Barns rätt - Barnkonventionen:

- Vi vill öka barns kunskaper kring rätten till ett socialt liv, till en utbildning samt rätten till lek och allas lika värde

- I leken skapa förutsättningar för varje barn att komma till tals, bli lyssnad på och uttrycka sina åsikter

Artikel 31, 2, 6, 12

 

Aktivitet och Metod

Metod: Lekresponsiv undervisning

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi som engagerade pedagoger uppmuntrar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras utveckling. Att fånga språket i det dagliga arbetet gör att språket är i fokus under hela dagen men i mer specificerad form vid undervisningstillfälle.

Samplanering

Vad ska vi göra(innehåll)?
vilka aktiviteter?

- Vi tänker börja i helgrupp för att lära känna barnen. Vi kommer samlas på förmiddagen och vårt fokus kommer vara var barnen befinner sig språkmässigt (medvetenhet, uttal, ordförråd, ordförståelse mm) samt hur barnen kommunicerar med varandra.

- Sociala berättelser, ritar och berättar, berättar och dramatiserar aktuella händelser, upplevda situationer och/eller det som ligger barnen nära.

Hur ska vi göra(förhållningssätt, form)?

Undervisning:

 Uttal och meningsbyggnad

- Språklekar, ex ordgympa(munmotorik)

- Uppdragskort

- Vi spelar språkspel: ex. memory, "Vildkatten" (bildkort)

- Händelse kort

- Lärmiljöer med ord, symboler, bild och text

- Ställer frågor för att stödja barnen i sin kommunikation

Digitlisering:

- Polyglutt

- Reflektionssamtal med Ipad, interaktiv tavla, dokumentationsbilder för pedagogiska samtal

- Samtalar med barnen kring de moderna verktyg vi jobbar med tillsammans med barnen, låter barnen ställa frågor som vi gemensamt reflekterar kring

Barns rätt - Barnkonventionen:

- Vardagssamtal där vi visar intresse för barnen och det som är viktigt för dem. Vi lyfter frågeställningar med dilemman, ämnen och/eller livsfrågor där alla barn får komma till tals, bli lyssnade på och får uttrycka sin mening

Varför?

 Vi vill stärka barnens språkliga förmåga och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt.

Teori: 

- Samspelsteorin 

- Leken central del i barns utveckling och lärande (Margareta Öhman, Vygotskij mfl)

Dokumentation

Genomförande

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto mm
Vi har valt att fokusera på att dokumentera barns samspel

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback