Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplanering

185331 Förskolan Äppelgården, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi på päronet kommer att arbeta med , högläsning, språk, drama, (sagovärlden). Under introduktionsperioden strävar vi efter att alla barn och (vårdnadshavare) ska känna sig trygga på förskolan.

Syfte med förskolans introduktion:

 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

Läroplan för förskolan, lpfö18 s.7

För att alla barn på Päronet ska känna sig sedda, trygga och känna tillit utgår vi från de 4 T . Tilltalande där miljö och material ska bland annat uppmuntra, inspirera och utmana barnens utveckling. Tydlig miljö som ska erbjuda barnen tydliga signal om materialet och de olika stationerna. Tillgänglig miljö där barnen materialet ska finnas på barnens nivå och utifrån deras intresse. Tillåtande miljö och material där alla barn känner sig inkluderade. Pedagogernas bemötande och förhållningssätt till barnen och vårdnadshavare ska genomsyra arbetssättet. 

 

 

Vad: 

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, vad har de för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi ska utmana barnen i sitt lärande, utifrån deras intressen och erfarenheter. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och vuxna.

 

Varför:

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en inspirerande och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Vi använder oss av introduktionsplaneringen för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering. Det övergripande temat baseras på de målområden som vi identifierat att vi ska arbeta extra med utifrån vårterminens utvärdering. Detta är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Hur:

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. Vi organiserar för en utbildning som är tillgänglig och tillåtande för alla barn.

 

 

 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback