Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Trygghet och språk

Takläggarens fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Planering 

Prioriterat nämndmål/ läroplansmål 

Nämndens mål: Trygghet och studiero

Läroplanens mål: 

 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

Var är vi?

Nulägesbeskrivning: 

Vi observerar och kartlägger verksamheten för att kunna skapa en tillgänglig och undervisande verksamhet med studiero.

Skriv här:

Verksamhetens fokus ligger på att låta barnen få tid till sociala samspel genom att låta barnens intressen styra verksamheten. Vi använder oss av samlingen som ett verktyg för att utveckla litteracitet, samt där vi kan synliggöra och lyfta varandra.  Att använda AKK och bilder som stöd för att tydliggöra är en del av våra rutiner och en del av vårt förhållningssätt. 

Vi arbetar för att erbjuda barnen stimulerande upplevelser utomhus, vid utevistelserna styr barnens intresse och fantasi vad som sker på gården tillsammans med närvarande pedagoger.

Vart ska vi?

 

 

Hur gör vi?

För att nå våra mål kommer ett tematiskt arbetssätt att ligga som en grund. Pedagogerna arbetar lågaffektivt och tar hänsyn till varje barns behov. Arbetslaget har trygga och väl inarbetade rutiner som alla följer.

Vi fokuserar på att skapa och dela in barnen i grupper där likvärdig utbildning och studiero är nyckelord. 

 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation. 

Ansvarets fördelas mellan pedagogerna på avdelningen. Grupperna fördelas gemensamt med en blandning mellan yngre och äldre barn samt lekförebilder utifrån barnens behov för att stimulera lek och samspel.

Varje pedagog ansvarar för att dokumentera undervisningen vid gruppaktiviteter.

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Reflektion i Unikum

Uppföljning

Hur blev det och varför?

Utifrån dokumentationer: Beskriv kortfattat resultatet. Vad ser vi?

Skriv här:

Vilket intresse och behov ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Vilka lärprocesser ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Beskriv hur ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation fungerade.

Skriv här:

Framåtsyftande undervisning: Vad planerar vi att gå vidare med? Varför? Hur?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Analys i Unikum

Utvärdering

Resultat - Hur blev det och varför?

Sammanställ resultatet av uppföljningarna: Vad ser vi utifrån aktiviteter, barnens intresse, behov och läroprocesser?

Skriv här:

Analysera resultatet: 

Jämför resultatet med nuläget i planeringen. Har resultatet blivit bättre, sämre eller oförändrat? Varför?

Skriv här:

Har vi sett intresse hos barnen och utgått från deras behov?  Om ja- beskriv hur det ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Har vi sett några lärprocesser hos barnen? Om ja- beskriv hur de ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Kan resultatet förklaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur?

Skriv här:

Utifrån analysen: Vilka lärdomar tar vi med oss?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback