Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Favorit matematik 6A

Söderhamns Friskola och Fritids, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi kommer att arbeta med matematiska ord och begrepp så att du kan utveckla dina kunskaper gällande förstå och förklara matematik. Vilka texttyper möter du i matematiken? Hur kommunicerar man med matematik? Det här och en del annat kommer du att få vara med om under undervisning i matematik. Vi arbetar också med förberedelser inför de nationella proven.

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål med undervisningen

Under temats/arbetets gång kommer du ges möjlighet att lära dig om: 

De fyra räknesätten

Prioriteringsregeln

Ekvationer och problemlösning 

Skriftliga uträkningar i de fyra räknesätten

Proportionalitet

 • Proportionalitet och koordinatsystemet
 • Bråkräkning
 • Omvandla och förkorta bråk
 • Addition och subtraktion av liknämniga tal i blandad form

 

Geometri

Skala

Trianglar och fyrhörningar

Trianglars och fyrhörningars area

Volym

 

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning
 • Kombinatorik
 • Mönster

 

Undervisning och arbetssätt

 • 6A Mera Favorit matematik
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • Digitala uppdrag
 • Gemensamma genomgångar

Bedömning

Bedömningen görs av hur du deltar i de olika momenten för temat. Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetssätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang.


Läroplanskopplingar

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Metoder, däribland algebraiska, för att lösa enkla ekvationer.

Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära situationer.

Proportionalitet samt hur proportionella samband uttrycks i bråk-, decimal- och procentform.

Koordinatsystem och gradering av koordinataxlar.

Grafer för att uttrycka proportionella samband.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter