Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Läsresan år 1

Bringsta skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 8 september 2021

I vårt arbete med läsning och skrivning kommer vi arbeta med materialet Läsresan och ett arbetsschema för bokstäver.

Under året ska vi jobba med Läsresan.

Vad du ska lära dig?

  • hur bokstäver formas och dess ljud
  • ordförståelse
  • grammatik
  • stavning
  • läsa och skriva olika sorters texter

 Så här ska vi arbeta

  • bas- och aktivitetsbok - Läsresan
  • böckerna i digital form på webben
  • elevövningar på webben

Vi arbetar med ett kapitel under två veckor. I varje kapitel arbetar vi med en särskild texttyp. Kopplat till texten arbetar vi med ordförståelse, grammatik, stavning, läsning och skrivning.

Texttyper som vi arbetar med i Läsresan:
Vers/poesi
Berättande text med personbeskrivning
Fantasiberättelse
Berättelse med förklaring
Berättelse med förklaring
Instruktion
Förklarande text
Saga

 

Det här ska bedömas

  • Du kommer få möjlighet visa dina kunskaper och förmågor både muntligt och skriftligt under arbetets gång. Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i diskussioner på lektionerna och att arbeta i arbetsboken och andra eventuella uppgifter. Vi kommer att arbeta i helklass, i lärgrupp, i lärpar och enskilt.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen
Min språkutveckling med Läsresan år 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback