Skolbanken Logo
Skolbanken

SKA-modell område Söder, Lilla Edets Kommun Gull-Fia SKOGEN

Nygårds förskola, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 4 september 2023

Systematiskt kvalitetsarbete på förskolorna i område Söder, Lilla Edets kommun.

Våga välja

Uppstart/kartlägga/urskilja lärandeobjekt och knyta an till styrdokument

 

Vi ser att barnen har ett intresse för naturen och vill utöka deras lärande i naturkunskap, hållbarhet, digitalisering och dokumentation.  

 

Barnen är en trygg grupp som är medvetna om varandra och vill lära sig av varandra. Vi upplever därför att vi kan utveckla deras lärandemiljö och ta det vidare i läroprocessen.  

 

Vi kommer använda oss av lpfö 18 

 

 • * Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället 

 • * Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld 

 • * Förståelse för samband i naturen, och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

 • * Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

 • * Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

Vi arbetar ständigt utifrån vår PDK och i det här projektet kommer vi lägga stor fokus på: 

 

 • * Barnen skall känna att de är delaktiga och får vara med och bestämma i vår verksamhet. 

 

I vår verksamhetsplan arbetar vi utifrån målen 

 

 • * Utveckla vårt arbete med att främja barns språkutveckling 

 • * Att vi ska arbeta målstyrt och systematiskt  

 • * Alla pedagoger ska arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande 

 

vår barnkonvention som vi följer kommer vi fokusera på artikel nr.2 samt artikel nr.12 

 

 • * Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

 • * Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn skall tas till barnens åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

 

Vi kommer dela in barnen i smågrupper för att kunna ge varje barn bästa förutsättningar i vårt projekt.  

  

Vi planerar att gå till den närliggande skogen vid förskolan en gång i veckan med en grupp barn. Vi kommer tillsammans med barnen vara två pedagoger som följer med.  

 

Barnen kommer styra de lärmiljöer som fångas upp ute i skogen. Vi kommer ta hjälp av luppar där barnen kan utforska vad som finns i naturen. Vi har även två digitalkameror som barnen får använda för att själva dokumentera vad de ser. Vi vill också introducera barnen för en naturruta där vi under hösten kan följa naturens förlopp i de olika årstiderna.  

 

Vi planerar att ta med material från skogen in till avdelningen och använda oss av vår dokumentationsvägg. Där kommer barnens egna dokumentationer upp och vi vill skapa en vägg som öppnar upp för samtal och lärande för barnen. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback