Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Knytte ht.-21

Sunnersta Naturförskola, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Knytte - Språk och Värdegrund "Jag skulle önska att dagens barn lekte mer än de gör, för den som leker som liten får en rikedom inom sig som man kan ösa ur hela livet." (Astrid Lindgren)

 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Lek ska ha en central plats i utbildningen (Lpfö18).

 

"Barn blir lekande för de vill, för att de kan och för att de inte kan låta bli. Vi måste trygga barnen och bygga tillitsfulla relationer till varje barn för att främja deras lekande." (Öhman, 2019, ss. 81, 106).

 

Knytte består av 3 barn i åldrarna 1-2 år. I början av terminen kommer stort fokus att läggas på värdegrund för att lär känna varandra och förskolans rutiner genom lek. Pedagogerna vägleder och visar barnen hur vi förskolans rutiner fungerar och hur vi leker tillsammans och i detta arbete vävs språket in. I Lpfö18 står det: Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter. 

Under terminen kommer mer och mer undervisning ske inom språk och här kommer sagor att ha en central roll men även sång, rim och ramsor och skapande i ateljé.

I planerade aktiviteter utgår pedagogen utifrån förskolans läroplan, Lpfö18, och Barnkonventionen.

Syfte - Syftet är att barnen via ska undervisas i värdegrund och språk.

Mål - Vi utgår från barnens ålder och intresse för att ge barnen möjligheter till att få leka själva, tillsammans och med pedagoger. Leken används inte för att lära barnen utan ska möjliggöra att barnen är trygga och kan bygga relationer med andra barn och pedagoger.

Metod -Vi kommer att utgå barnens intressen och väver samman dessa med pedagogernas planeringar.

Förutsättningar - Undervisning genomförs i helgrupp, mindre grupper eller barn-pedagog. Undervisningen sker i lärmiljöer både i förskolans rum inne och utomhus på förskolegården eller i närområdet.

Dokumentation - Gruppens process publiceras i lärloggsinlägg på Unikum, barnens individuella lärande i lärloggsinlägg på Unikum, dokumentation med bilder inne på avdelningen, portfolioarbete i Min pärm.

Förberedelser -Inför varje aktivitet ansvarar pedagog för att förbereda undervisningstillfället enskilt eller tillsammans med barn.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback