Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01a1

Förhistorisk tid och forntiden

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Vi ska studera hur människor levde under förhistorisk tid, i nomadiska jägar- och samlarsamhällen, studera förklaringar och konsekvenser av den neolitiska revolutionen, d v s, då vi blev bofasta jordbrukare. För ca 5000 år sedan växte de första civilisationerna eller högkulturerna fram längs stora floder: vid Nilen i Egypten, Eufrat och Tigris i Mesopotamien, Indus i nuvarande Pakistan och nordvästra Indien samt vid Gula floden i Kina. Vi ska lära oss mer dessa forntida samhällen i detta arbetsområde.

Mål

Kunna redogöra för viktiga händelser, aktörer och förändringsprocesser under förhistorisk tid och forntiden.

 

Förklara den neolitiska revolutionen (förändringsprocess), dess orsaker och konsekvenser (följder, verkan). Vad den kan betytt för oss idag och för framtiden.

Centrala begrepp: historisk händelse, aktör, förändringsprocess, epok; neolitiska revolutionen, flodkultur, nomad, jägare och samlare, överskott, status, hierarki, klasskillnad och arbetsfördelning.

 

Material

Powerpoint

Perspektiv på historien

Film Världens historia: överlevnad

Joakim Wendels webbläromedel: http://www.historia2.se/historia123/?p=282

Forntiden | historia123 (historia2.se)

 

Uppgifter och bedömning

 

1.      Läsa i läroboken och webbläromedel och svara på frågor.

2.      Se på film Världens historia: överlevnad och svar på frågor.

3.      Examination – skriftligt prov i Digiexam den 30.9.

 

 

Vi bedömer tillsammans hur vi lyckats i relation till arbetsområdets mål med hjälp av matris.

 

 

Schema

Dag

Tid

Innehåll

Tors. 9.9

Kl. 12.10-13.25

Introduktion till arbetsområdet.  Föreläsning om jägare och samlare. Övning: uppfinningar under epoken, förhistorien. Läsa i läroboken/webbläromedel och svara på frågor.

Quiz.

Tors. 16.9

Kl. 12.10-13.25

Föreläsning om övergången till jordbrukssamhälle och

flodkulturerna. Vad är en högkultur? När, var och varför växer de första högkulturerna fram? Övning uppfinningar under forntiden. Arbete med övningsfrågor till bok/föreläsning. Ser på film om förhistorien, Världens historia.

Tors. 23.9

 Kl. 12.10-13.25

Arbetar med instuderingsfrågor. Repeterar inför prov.  

Tors. 30.9

Kl. 12.10-13.25

Prov i Digiexam.

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur styrdokumenten

 

Läroplansmål: 

”Det är även skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller annan nationellt fastställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan eller ett introduktionsprogram i den utsträckning det framgår av elevens individuella studieplan

·         har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet…”

 

Examensmål Teknikprogrammet:

Utbildningen ska ge förståelse av hur teknisk utveckling och samhällsutveckling ömsesidigt har på­verkat och påverkar varandra. Den ska också förklara hur dåtidens teknik har påverkat vår tid och hur vår tids teknik kan komma att påverka framtiden.”

 

 

Historia:

Ämnets syfte:

”1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 

2.Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

 

Centralt innehåll:

”Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.”

 

Kunskapskrav:

Betyget E

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

 

Betyget C

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Betyget A

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

 

Med vänliga hälsningar

Peter Johansson


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Förhistorisk tid och forntiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback