Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Söralids fsk enhetsmål "Språk och kommunikation" 21/22

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 9 augusti 2023

Detta är förskolans gemensamma förväntade resultat inom språk och kommunikation. Förskolans systematiska kvalitetsarbete skrivs av rektor i Stratsys. Varje avdelning skriver sin egen planering utifrån de förväntade resultaten. "Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen." (Lpfö 18 sid. 18)

Förväntat resultat under läsåret 21/22

 • Avdelningens arbete utgår från de områden som berör språk och kommunikation i läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande
 • Samplanering, Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum
 • Vi använder onlineverktyget "Widgit Online" för att skapa bildstöd
 • Alla barn erbjuds högläsning minst en gång om dagen
 • Vi kartlägger flerspråkiga barns vistelse i förskolan, i hemmet och fritiden och ser över vårt material. Vi gör vid behov en handlingsplan tillsammans med vårdnadshavarna för att underlätta vårt planerade arbete i att stärka den språkliga och kulturella identiteten
 •  Vi/vårdnadshavare hör och ser barnen använda ord, tecken och begrepp som vi använt i undervisning i sin lek och utforskande sammanhang
 •  Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Hållbar förskola"

Samplanering/arbetssätt

Planera genomförandet/arbetssättet genom att alltid utgå från ”Vad står det i läroplanen om detta ämnesområde och reflektionen ”hur blir det för barnen?” Hur kartlägger vi barnets/barnens  förkunskaper?

 • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?
 • Syfte Varför ska jag välja just detta?
 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?
 • Hur kopplar vi undervisning till läroplan/forskning

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback