Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Söralids fsk enhetsmål "Barns delaktighet och inflytande" 21/22

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Detta är förskolans gemensamma förväntade resultat inom barns inflytande och det demokratiska uppdraget. Förskolans systematiska kvalitetsarbete skrivs av rektor i Stratsys. Varje avdelning skriver sin egen planering utifrån de förväntade resultaten. "Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen." (Lpfö 18 sid. 18)

Förväntat resultat under läsåret 21/22

 • Avdelningens samplanering utgår från mål och riktlinjer i kapitel 2.3 ”Barns delaktighet och inflytande”
 • Barnets/barnens inflytande, samplanering, undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum.
 • Vi ska vidareutveckla gården tillsammans med barnen
 • Vi/vårdnadshavare hör och ser att barnen kommer med egna förslag samt använder demokratiska metoder som vi använt i undervisning i sin lek och utforskande sammanhang
 • Barnekäten Med Målen I Sikte ska genomföras av en pedagog per avdelning i november för att göra det likvärdigt för barnen så mycket som möjligt. Samma frågor ska ställas i maj/juni för att mäta eventuell förändring
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Hållbar förskola”

Samplanering/arbetssätt

Planera genomförandet/arbetssättet genom att alltid utgå från ”Vad står det i läroplanen om detta ämnesområde och reflektionen ”hur blir det för barnen?” Hur kartlägger vi barnets/barnens  förkunskaper?

 • ·         Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?
 • ·         Syfte Varför ska jag välja just detta?
 • ·         Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
 • ·         Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?
 • ·         Hur kopplar vi undervisning till läroplan/forskning

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter