Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Söralids fsk enhetmål "Estetiska uttrycksformer" 21/22

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 9 augusti 2023

Detta är förskolans gemensamma förväntade resultat inom estetiska uttryck. Förskolans systematiska kvalitetsarbete skrivs av rektor i Stratsys. Varje avdelning skriver sin egen planering utifrån de förväntade resultaten. "Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen." (Lpfö 18 sid. 18)

Förväntat resultat under läsåret 21/22

 • Avdelningens arbete utgår från de områden som berör estetiska uttrycksformer i läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande
 • Samplanering, undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum.
 • Estetiska uttrycksformer för att väcka nyfikenhet för bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans mm ska finnas tillgängligt för barnen att själva välja utifrån intressen.
 • Vi ska vidareutveckla våra ateljéer så att det finns lockande och rikligt material tillgängligt för barnen att själva välja efter mognad.
 • Vi ska vidareutveckla våra ateljéer så att det finns rikligt med material tillgängligt för barnen att själva välja efter mognad.
 • Alla barn har erbjudits tillfälle för kulturell upplevelse
 • Förskolan erbjuder sång-, rams och grupplekar
 • Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans mm ska finnas tillgängligt för barnen att själva välja efter mognad och intressen.
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Hållbar förskola"

Samplanering/arbetssätt

Planera genomförandet/arbetssättet genom att alltid utgå från ”Vad står det i läroplanen om detta ämnesområde och reflektionen ”hur blir det för barnen?” Hur kartlägger vi barnets/barnens  förkunskaper?

 • ·         Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?
 • ·         Syfte Varför ska jag välja just detta?
 • ·         Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
 • ·         Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?
 • ·         Hur kopplar vi undervisning till läroplan/forskning


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback