Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Svenska Planering IMY år 2 22-23

Bessemerskolan_IM, Sandviken · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi använder läromedlet Jalla C detta läsår. Fokus ligger på Lässtrategier, Läsförståelse, Debattartikel, Krönika, Bildanalys, Novell, Språkhistoria och Nordiska språk.

Se detaljerad planering veckovis nedan. Den här planeringen är en grovplanering, vilket innebär att den kan komma att ändras beroende på hur långsamt eller snabbt vi går framåt. Det är endast en preliminär planering.

Alla inlämningsuppgifter och prov som är underlag för bedömning kommer att finnas som "uppgifter" till den här planeringen. 

Vi använder läromedlet Jalla C. Vi kommer även att använda oss av övrigt material från internet såsom urskola, youtubefilmer mfl, samt övrigt kopieringsmaterial, textsamlingar och övriga böcker. 

Undervisningens upplägg:

 • Genomgång av lektionens planering - en PP med lektionens planering finns i Teams inför varje lektion
 • Genomgångar gemensamt och enskilt kring de områden/förmågor vi arbetar med för tillfället
 • Lyssna och läsa tillsammans och enskilt
 • Arbeta med övningar skriftligt och digitalt kring olika områden
 • Skriva texter - Kortare Skrivuppgifter, Debattartikel, Bildanalys, Gestaltande beskrivning och Novell
 • Diskutera kring olika områden gruppvis och i helklass
 • Redovisa svar och uppgifter gruppvis och i helklass

Syftet med svenskan är att utveckla dina förmågor i svenska utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven i läroplanen, och vi kommer under läsåret att fokusera på dessa områden/förmågor:

 • Läsförståelse - med flyt kunna läsa och förstå olika slags texter i olika genrer, och muntligt och skriftligt visa vad du förstår genom att sammanfatta, beskriva, diskutera och analysera det du läst. Du ska kunna dra slutsatser och förstå och diskutera budskap i de texter du läst. Du ska utöver texterna i Jalla C även läsa en skönlitterär bok under läsåret. 
 • Skriftlig produktion - kunna skriva olika typer av texter med ganska varierat språk, kunna skriva berättande texter med beskrivningar, kunna ge enkla omdömen om innehållet i texter, kunna sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar samt använda källhänvisningar. Du ska utöver kortare skrivuppgifter skriva en Debattartikel, en Bildanalys samt en Novell som lämnas in för bedömning under läsåret. 
 • Muntlig produktion - kunna sammanfatta och redovisa något du läst, kunna ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker och föra samtalet och diskussionen framåt, samt kunna motivera dina åsikter. Du kommer att genomföra det muntliga nationella provet. 
 • Sv: Nordiska språk
 • Sva: Jämföra svenska språket med andra språk - kunna diskutera det svenska språket med ditt eget språk. 

Grovplanering Sv/Sva IMY läsår 22/23

V.

Tema

Material

Genomgångar/Uppgifter/Inlämningsuppgifter/Tester

35

36

Intro

 

 

 

Tester och kartläggning

PP

 

 

 

Tester

Post-it lappar – introduktion till svenskan

Genomgång av terminsplan och undervisningens upplägg

Genomgång av betygskriterier

 

Skriva ett brev till ämnet sv/sva

Ordkunskapstest

Läsförståelsetest 1 + 2

Skriva sammanfattning av novell

37

Tester och kartläggning

 

Lässtrategier

Tester

 

 

Jalla C

Göra klart alla tester

 

Genomgång av lässtrategier

Träna på att läsa och förstå

38

Lästräning

 

 

Radiodrama ”Hotellet”

Läsförståelsebok Öva och Pröva + Jalla C

 

P3 serie Del 1

Repetition av lässtrategier

Träna på att läsa och förstå

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

39

Debattartikel

 

 

Radiodrama ”Hotellet”

PP

Jalla C

 

P3 serie Del 2

Genomgång av Debattartikel

Läsa och lära om Debattartiklar

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

40

Debattartikel

 

 

Radiodrama ”Hotellet”

PP

Jalla C

 

P3 serie Del 3

Genomgång av Debattartikel

Läsa och lära om Debattartiklar

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

41

Debattartikel

 

 

Radiodrama ”Hotellet”

PP

Jalla C, Skrivmall

 

P3 serie Del 4

Genomgång av Skrivmall – Skriva egen Debatttartikel

 

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

42

Debattartikel

 

 

Radiodrama ”Hotellet”

PP

Skrivmall

 

P3 serie Del 5

Skriva egen Debattartikel

 

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

43

Programvecka

   

44

HÖSTLOV

 

 

45

Debattartikel

PP

Skrivmall

Skriva egen Debattartikel – Lämna in Debattartikel för bedömning

46

Muntligt

 

 

Radiodrama ”Hotellet”

PP

Gamla NP

 

P3 serie Del 6

Genomgång muntliga NP

Träna muntligt i grupp

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

47

Muntligt NP

NP

Genomföra muntliga NP i grupper

48

Muntligt NP

NP

Genomföra muntliga NP i grupper

49

Krönika

 

Radiodrama ”Hotellet”

PP

 

P3 serie

Del 7 sista delen

Genomgång Krönika

Läsa och lära om Krönika

 Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

50

Krönika

PP

Jalla C

Läsa och lära om Krönika

51

Krönika

PP

Jalla C

Läsa och lära om Krönika

 

 

JULLOV

 

 

2

Bildanalys

PP

Genomgång Bildanalys

3

Bildanalys

 

 

Radiodrama ”Djupet”

PP

Arbetshäfte

 

P3 serie Del 1

Läsa och lära om Bildanalys

 

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

4

Bildanalys

 

 

Radiodrama ”Djupet”

PP

Arbetshäfte

 

P3 serie Del 2

Läsa och lära om Bildanalys

Genomgång Skriva egen Bildanalys

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

5

Bildanalys

 

 

Radiodrama ”Djupet”

PP

Arbetshäfte

 

P3 serie Del 3

Skriva egen Bildanalys

 

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

6

Bildanalys

 

Radiodrama ”Djupet”

Novell

PP

 

P3 serie Del 4

 

PP

Lämna in Bildanalys

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

 Genomgång Novell

7

Novell

PP

Jalla C

Gestaltande Beskrivningar och Miljöbeskrivningar

Läsa och lära om Novell

8

Programvecka

 

 

9

SPORTLOV

 

 

10

Novell

PP

Jalla C

Skriva Gestaltande Beskrivningar och Miljöbeskrivningar

Lämna in Gestaltande Beskrivning / Miljöbeskrivning

11

Inför NP

NP Läs / Skriv

 

Radiodrama ”Djupet”

PP

Gamla NP

 

P3 serie Del 5

Genomgång av olika texter / genrer – inför NP

Träna på att läsa och svara på frågor – gamla NP

 

Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

 

12

Nationella Prov

 

 

 Radiodrama ”Djupet”

NP:

Läsa tis 21/3 Skriva tor 23/3

 

P3 serie Del 6

Denna vecka är det NP

Förbereda och genomföra NP

 

 Lyssna och diskutera – förståelse/resonemang/reflektion/analys

13

Novell

 

PP

Skrivmall

Genomgång skriva egen Novell

Skriva egen Novell

14

Novell

PP

Skrivmall

Skriva egen Novell

Lämna in Novell

15

PÅSKLOV

   

16

Språkhistoria

PP

Arbetshäfte

Genomgång Språkhistoria

Läsa och lära om Språkhistoria

17

Språkhistoria

PP

Arbetshäfte

Läsa och lära om Språkhistoria

18

Språkhistoria

PP

Arbetshäfte

Läsa och lära om Språkhistoria

19

Programvecka

 

 

20

Nordiska Språk /

Jämföra modersmål med svenska språket

PP

Arbetshäfte

Genomgång Arbetsuppgifter – eget arbete

21

Nordiska Språk /

Jämföra modersmål med svenska språket

PP

Arbetshäfte

Eget arbete

Redovisning av eget arbete

 

22

Extra

 

 

23

Extra

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Språkliga handböcker och digitala verktyg för ordförståelse, språkriktighet och variation.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. Framträdande skillnader och likheter mellan de nordiska språken. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bildanalys
Bildanalys
Krönika - att skriva resonemang - Jalla C s. 38-39
Debattartikel: 1. Planera Debattartikeln 2. Skriv Debattartikeln
Gestaltande Beskrivning - Känslor
Miljöbeskrivning
Skriva Novell
Debattartikel
Novell