Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skogen ht-2021.

Gonäs förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 10 september 2021

Skogen, naturens lärorum, med möjligheter till upplevelser, upptäckter, glädje och lek. Här blir omsorg och omtanke om vår närmiljö, varandra och oss själva viktigt.

 

 

Var är vi?

Varför går vi till skogen?

 • När barnen ges möjlighet att komma ut i skogen och naturen, får de uppleva en rofylld och utvecklande miljö.
 • I skogen ges många glädjefyllda lektillfällen. Barnen utvecklas i sina lekar. De använder naturmaterial, hittar fler lekkompisar, och ofta i nya typer av lekar.
 • Det ger också åtskilliga tillfällen till lärande, inom flera olika områden, som t.ex. socialt, språkligt, kognitivt, och motoriskt.
 • Barnen får med alla sina sinnen uppleva naturens skiftningar, känna dofter, höra skogens ljud.
 • De får upptäcka och uppleva naturen på nära håll.
 • Barnen får utlopp för sitt rörelsebehov.
 • Vi lär oss värna om både djur och natur, liksom att samspela på ett positivt vis med varandra.

 

Vart ska vi?

Mål:

 • Känna glädje och välbefinnande, i naturen.
 • Vi lär oss om djur och natur.
 • Vi ska utforska, upptäcka och uppleva naturen.
 • Språklig utveckling.
 • Motorisk utveckling.
 • Matematisk utveckling.
 • Social utveckling (samarbete, samspel, empati, turtagning, mm.)
 • Lära oss visa och känna omsorg om varandra, djur och natur.
 • Vi fortsätter arbetet med hållbar utveckling.

 

Hur gör vi detta?

 • Vi går till skogen i två grupper, en fm. varje vecka, under hösten.
 • Barnen är utrustade med ryggsäck, väst, sittunderlag och vattenflaska. Vi tar med frukt, vatten, och allt övrigt material.
 • Barnen pratar ganska ofta om att gå till skogen, och om vad vi har gjort/ska göra där. Detta inspirerar och utmanar vidare, både barn och oss pedagoger. 
 • Vi kommer att vara lyhörda inför barnens intressen och önskemål, samtidigt som vi arbetar mot våra mål. Vi kommer att fråga barnen vad de vill lära sig/veta mer om, vid olika tillfällen.
 • Skogen ger alla barn lika, (och ofta nya) möjligheter vad gäller typ av lekar, kompisar, och lekmaterial. (T.ex. inga könsbundna leksaker eller aktiviteter.) Detta kommer vi uppmuntra och försöka inspirera vidare till.
 • Lärtillfällena görs roliga, intressanta, och flera mål vävs på ett naturligt vis in samtidigt.
 • Vi planerar, reflekterar, och analyserar kontinuerligt. Utifrån detta vet vi hur vi ska fortsätta, spinna vidare och utveckla det barnen och vi finner intressant och viktigt.
 • Vi dokumenterar barnens lärande och utveckling i Unikum, men också konkret på förskolan, med t ex. sådant vi hittar i skogen och/eller skapande.
 • Vi gör barnen delaktiga i och inför dokumentationer, genom att de ges många möjligheter till samtal, de får uttrycka sig med åsikter, synpunkter och frågor. 
 • Barnen får även ibland själva dokumentera i bilder, eller skapa i olika material, och återge sitt lärande och upplevelser.

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter