Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Tema vatten Åk 2

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 september 2021

I detta arbetsområdet ska du får lära dig mycket om vatten! Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Mål med arbetsområdet:

Du ska få träna på att:

 • beskriva vattnets egenskaper och former.

 • förstå och förklara vattnets kretslopp.

 • göra undersökningar.

 • dokumentera enkla experiment, på olika sätt visa vad vi gjort och vad du lärt dig.
 • förstå och använda nya ord och begrepp som handlar om vatten.

 • skriva enkla faktatexter.

 • läsa enkla faktatexter.

 • göra olika bilduppgifter.

Undervisningen 

Det här ska vi göra:

 • enkla undersökningar och experiment

 • skriva och rita

 • dramatisera

 • läsa 

 • se på filmer

 • gå ut och göra undersökningar i naturen

 

 

Bedömning

Vi bedömer i vilket utsträckning du kan:

 • ta en instruktion och utföra enkla undersökningar och experiment.

 • dokumentera, skriva och rita eller på annat sätt visa vad vi gjort och vad du lärt dig.

 • berätta om vattnets olika former och om vattnets kretslopp, vattnet omkring oss.

 • förklara nya och begrepp som handlar du lärt dig.

 


Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter