Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit Matematik 2B

Nanny Palmkvist skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Vi tränar på de fyra räknesätten. Vi jobbar vidare med problemlösningens många delar och strategier. Vi arbetar och befäster matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater samt arbeta laborativt.

Områden som tas upp i undervisningen under vårterminen:

Klockan:

 • analog klocka, alla klockslag
 • mäta tid

Multiplikation och problemlösning:

 • träna multiplikationstabellerna; 2, 3, 4, 5, och 10
 • samband mellan addition och multiplikation
 • strategier för problemlösning

Positionssystemet:

 • talområdet 0-1000
 • ental, tiotal och hundratal
 • addition och subtraktion med huvudräkning i talområdet 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0-1000 
 • talsystem genom historien

Geometri:

 • geometriska objekt: punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon
 • vinklar
 • geometriska figurer: månghörning, rektangel, kvadrat och triangel
 • geometriska kroppar: kub, cirkel och klot
 • mätning längd: centimeter, meter
 • mätning volym: deciliter, liter

Additions- och Subtraktionsuppställning:

 • uppställning utan växling
 • uppställning med växling och minnessiffra
 • avrundning och överslagsräkning
 • mätning längd: centimeter, meter, kilometer
 • mätning massa: gram, kilogram

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken, på arbetsblad och genom läxor.
 • Befästa och resonera runt begrepp.
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

 

Hur din lärare ser vad du har lärt dig:

I det dagliga arbetet med matematik.

I slutet av varje kapitel görs en diagnos. 

Genom att aktivt delta i gemensamma diskussioner i undervisningen.

Genom att aktivt delta och samarbeta i parövningar.

Skolverkets bedömningsstöd.

 

Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback