Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Blommans Introduktionsplanering

184421 Förskola Blombacka, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras? 

Hur organiserar vi för en utbildning som är tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande för alla barn? 

Vi gör detta genom att introducera förskolans rutiner och förhållningssätt samt utforska våra lärmiljöer tillsammans med barnen i mindre grupper.

 

Hur förbereder vi oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik?

Vi förbereder oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik genom att påbörja arbetet med att introducera bildstöd som stöttning i kommunikationen om förskolans rutiner och aktiviteter d.v.s. rutiner, aktiviteter och material representeras av en bild som visar vad som skall ske, vad som finns att välja på eller i vilken ordning något görs t.ex. vid påklädning av ytterkläder eller handtvätt.

-      

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden?

Detta gör vi utifrån ledorden tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande. Materialet och våra miljöer är indelade efter läroplanens olika ämnesområden och materialet förstärks med bilder. Vi förbereder våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden genom att förbereda våra lärmiljöer.

 

Hur organiserar vi verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter och intressen?

Vi organiserar verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter och intressen genom att dela in barnen i mindre grupper. Pedagogerna förhåller sig medforskande och observerande för att kunna ta till vara på och utveckla barnens intressen och kunskaper.

 

Hur förbereder vi oss för att ge varje barn en möjlighet att känna trygghet och samhörighet tillsammans med andra, både barn och pedagoger?

Under introduktionsperioden fokuserar vi på alla de möten som sker. Mötet med pedagoger, barnens möte med varandra och miljön. Genom dessa möten får barnen möjlighet till att skapa en trygghet och samhörighet till oss och varandra. Dessa möten möjliggör det för barnen att bli trygga i verksamheten. Genom introduktionen, uppdelningen i mindre grupper och stöttning av pedagogerna och kamraterna får barnen tid och motivation till att utforska och känna samhörighet.

 

Hur skapar ni ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna samt informerar om mål och innehåll i utbildningen? 

Vårdnadshavarna är viktiga för barnen och för förskolan. Det är därför viktigt för oss att ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. Vi använder oss av nyhetsinlägg, lärloggar och muntlig kommunikation med vårdnadshavarna och vi finns tillgängliga på både telefon och mail när ni har frågor eller behöver hjälp med något. Verksamheten dokumenteras och delas sedan på skolplattformen. Verksamheten och utbildningen delas och kommuniceras även genom uppföljningssamtal, utvecklingssamtal och föräldramöten.

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback