Skolbanken Logo
Skolbanken

Årsplanering Katthult 2021-2022

Kanaljens förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Det här är en planering som innehåller enhetens utvecklingsområden. Arbetslaget lägger till sina egna utvecklingsområden och insatser från de senaste utvärderingarna. Arbetslaget skriver varje vecka ner sina reflektioner med stöd av "Reflektionsunderlaget". Arbetslaget skriver varje månad en analys med stöd av sina reflektioner och "Analysunderlaget" Alla lärloggar kopplas till den här planeringen.

Enhetens utvecklingsområden under året

 • Öka kunskapen om att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet
 1. Utbildning och tydlighet gällande förberedelse, planeringstid, observationsprotokoll, reflektionsunderlag, analysunderlag och utvärderingsmall
 2. Tydliggöra vilka data som behöver samlas in för att kunna följa både barnens lärprocesser, vårdnadshavares synpunkter utifrån utvecklingssamtal och föräldramöten, utvärdering av projekt, utvärdering av inskolning och överskolning samt övrigt aktuellt utvecklingsarbete

3.       Revidera det pedagogiska året så att vi lägger till tider för insamlande av olika data.

 

·         Öka kunskapen om att arbeta projekterande

 1. Vi kommer att påbörja en uppdragsutbildning via Reggio Emilia-institutet som syftar till att öka kunskapen om att använda pedagogisk dokumentation som ett stöd i att följa barnens lärprocesser, att utveckla pedagogiska miljöer och bedriva ett projekterande arbetssätt
 2. Fortsätta att öka kunskapen kring generativa frågor utifrån Ann Pihlgrens bok för att på så sätt fördjupa våra projekt och göra förbindelser mellan fakta, fantasi och relationer
 3. Lyfta olika projekt i våra gemensamma forum
 4. 6 medarbetare kommer att få åka till Reggio Emilia på en utbildningsvecka som syftar till inspiration och kunskapshöjning att arbeta utifrån ett projekterande arbetssätt

 • Öka kunskapen om att skapa goda pedagogiska lärmiljöer
 1. Vi kommer att påbörja en uppdragsutbildning via Reggio Emilia-institutet som syftar till att öka kunskapen om att använda pedagogisk dokumentation som ett stöd i att följa barnens lärprocesser, pedagogiska miljöer och projekterande arbetssätt
 2. 6 medarbetare kommer att få åka till Reggio Emilia på en utbildningsvecka
 3. Vi kommer att skapa ansvarsgrupper som har ett särskilt ansvar för att utveckla och inspirera olika lärmiljöer
 4. Kvalitetssäkra flera miljöer, samt föra samtal om att koppla våra olika miljöer utifrån både läroplan, forskning och gemensamma överenskommelser

 •  Öka kunskapen om att använda dans och drama som uttryckssätt i undervisningen

1.       Fortbildning för att använda dans/drama som estetiskt uttryckssätt

2.       Sträva efter att använda dans och drama i projekten

 • Öka kunskapen och användandet av digitala verktyg
 1. Utbildning genom workshops som syftar till att både öka kunskapen samt att kunna integrera användandet av digitala verktyg i undervisningen med andra uttrycksätt
 2. Ökat stöd av pedagogista och ateljerista i arbetslagen
 3. På den nya förskolan har en digital ateljé planerats och detta gör att material kommer att vara samlat på ett troligen gynnsamt sätt
 4. Förslag på plan för hur olika digitala verktyg skulle kunna användas i olika åldrar

 

·         Öka kunskapen om att använda teknik, fysik och kemi i undervisningen

1. Fortbildning för att använda teknik, fysik och kemi
2. En förskollärare kommer att få utbildning i NTA lådor.)

 

 

Dessa insatser har vi planerat att genomföra under läsåret 2021-2022 och kommer att utvärderas kontinuerligt enligt enhetens årshjul.

 

Arbetslagets utvecklingsområden och insatser under året

Här kan varje arbetslag lägga till sina egna utvecklingsområden från senaste utvärderingen

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter