Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Språkutveckling med fordon

Fiskens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Vi har sett ett intresse för olika typer av fordon i barngruppen, både hos pojkar och flickor. Detta intresse ligger till grunden för att vi valt att arbeta med bilar och andra fordon denna termin.

Nuläge

Utifrån det tidiga samtalet och observation kom det fram att en stor del av barngruppen har ett stort intresse för olika fordon och det tänker vi ta vara på i vårt arbete med språkutvecklingen hos barnen, då vi sett att det finns behov kring utveckling av språkljud och ordförståelse. Vi har några barn med andra modersmål än svenska som vi ser kan behöva hjälp med att utveckla ett större ordförråd, för att de ska kunna uttrycka sina tankar och idéer. Barnen har intresse för bokstäver och vill kunna skriva och känna igen olika bokstäver.

 

Mål

Vi vill att barnen ska ha ett stort ordförråd, kunna kommunicera och känna igen olika bokstäver. Vi vill genomföra detta på ett lekfullt och lustfyllt sätt som inspirerar och motiverar barnen till att vilja lära sig.  Stötta och inspirera barnen där de är i sin tal och skriftspråkutveckling. Barn och pedagoger använder tecken som stöd i vardagliga situationer på förskolan.

 

Syfte

För att öka den språkliga medvetenheten och tillit till sin egna förmåga. Vi vill att alla barn ska kunna leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra för att stärka deras självförtroende.

 

Genomförande

Vi tänker ge oss ut på promenader i vår närmiljö för att se olika typer av fordon som vi kommer att stöta på.

Vi har ett nytt bostadsområde som är under uppbyggnad och där åker det olika fordon som vi tänkt titta närmare på.

Vad används dessa fordon till?

Vad krävs för att framföra dessa?

Vilka fordon känner vi till?

Vad betyder de olika vägskyltarna vi ser under våra promenader?

Vi kommer att läsa böcker om olika fordon, både sagor och faktaböcker. Vi läser även digitalt i appen Ugglo.

Vi tittar på fordon med projektorn.

Vi kommer att lyssna på olika fordonsljud, kan vi höra vilket fordon det är? (Utan att se).

Vi letar bokstäver och ordbilder (BMW, Volvo m fl).

Vi använder nya ord och beskrivande ord för att öka barnens ordförråd. Vad är det som händer? Hur ser olika fordon ut? Vad heter de olika fordonen?

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Alla Pedagoger på Skullen ansvarar för att dokumentera barnens lärande och utveckling.

Vi dokumenterar med hjälp av text och bild.

Vi dokumenterar löpande så att vi kan följa utvecklingen. Vi reflekterar både enskilt och tillsammans på avdelningen.

Vi synliggör delar av dokumentationen med hjälp av bilder och texter som vi sätter upp på avdelningen så att barnen blir delaktiga.

Ansvar

All ordinarie personal ansvarar för att genomföra och utveckla arbetet.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar arbetet  under vår gemensamma avdelningsplanering.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback