Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik åk 7

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Matematiken i årskurs 7 utgår ifrån boken Matematik X-bas

Centralt innehåll i kapitlen vi kommer att arbeta med:

1. Taluppfattning och tals användning
- Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
- Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkning med skriftliga metoder
- Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer.  

2. Algebra
- Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck och ekvationer
- Algebraiska uttryck och ekvationer som är relevanta för eleven
- Metoder för ekvationslösning

3. Geometri
- Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt
- Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring
- Metoder för beräkning av area och omkrets av geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
- Geometriska satser och formler

4. Samband och förändring
- Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar
- Proportionalitet och procent samt deras samband
- Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar
- Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden 

5. Sannolikhet och statistik
- Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer
- Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.
- Hur lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter samt hur likhetstecknet används för att teckna ekvationer och funktioner.

Variablers användning i algebraiska uttryck, formler, ekvationer och funktioner.

Geometriska objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning bidrar eleven till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.

Eleven visar goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med god säkerhet.

Matriser i planeringen
Matematik åk7-9, lå 2019 -2020
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback