Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplan 2021 Snösätra förskolor Förskolan Stövardalen avdelning Myran

200211 Förskolan Stövardalen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 20 oktober 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

Introduktionsplan Snösätra förskolor Förskolan Stövardalen avdelningen Myran 2021

På avdelningen Myran börjar 5 kompisar under höstterminen. De första veckorna av det nya läsåret kommer vi att fokusera på att lära känna varandra.  Introduktionen av de dagliga rutinerna och vår pedagogiska undervisningsmiljö är en mycket viktig del av vårt arbete under de första veckorna.

 

På Snösätra förskolor har vi en föräldraaktiv introduktion, som innebär att barnet och vårdnadshavare är med tillsammans med oss i vår verksamhet. Syftet är att få trygga barn, att de lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger med stöd av sin vårdnadshavare. Vi önskar trygga och aktiva vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra föräldrarna. Det är viktigt att få en god kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare.

Introduktionen anpassas för varje barn. Detta för att ge de bästa förutsättningar för vistelsen på förskolan.

Vi följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och från Stockholms stad av utvecklingen om coronaviruset. Ute på gården tar vi emot nya barn och vårdnadshavare, då inga vårdnadshavare i dagsläget ska vistas inomhus i förskolans lokaler.  Tillsammans utforskar och undersöker nya familjer miljön i lugn och ro. Vi ska arbeta med att skapa trygghet i förskolans miljöer inomhus/utomhus.

 

Vi arbetar med kamratrelationer genom att uppmärksamma barnen på varandras färdigheter, intressen och kunskaper. Vi arbetar med att skapa relationer där barnen känner sig trygga med både barn och pedagoger i gruppen. Genom observationer får vi en djupare inblick utifrån barnens perspektiv i den vardagliga verksamheten. Vi vill ge barnens möjligheter till nya erfarenheter, tankar, idéer som stärker barnen i deras kamratgrupper.

 

Under introduktionsperioden kommer vi att fokusera på följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Jämte respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Låta barnen lära känna närmiljön och bygga relationer, tillsammans med varandra och med pedagogerna planerar och erbjuder vi barnen olika utforskande aktiviteter som ger barnen möjlighet att upptäcka i olika typer av situationer för lärande.

 

Vi kommer att påbörja vår leksatsning, där fokus ska vara "barnens fria lek". Tanken är att vi pedagoger ska skapa möjligheter och förutsättningar för barnens fria lek och att berika deras lek. Detta genom att dela in barnen i mindre grupper där pedagogerna deltar aktiv i leken.  I uppstarten kommer vi pedagoger att observera och dokumentera barnens lek. Det gör vi för att ha underlag på hur vi ska arbeta vidare med leken i dessa grupper.  Den fria leken hjälper också barnen att skapa nya kompisrelationer.

 

Läroplansmål som är i fokus när vi planerar miljön är:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

      sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

      självständighet och tillit till sin egen förmåga,

      nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

      förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

Vi formar vår undervisningsmiljön utifrån barngruppens behov och intressen, så miljön på avdelningen kommer att vara under uppbyggnad en tid. Allt material ska vara tydligt, tillgängligt och tilltalande och introduceras för barnen så att de får en förståelse för avdelningens mötesplatser. Vi kommer att fokusera mycket på att skapa trygga miljöer för lärande där alla barn får möjlighet att fungera efter sina egna förmågor.

Vi vill att barnen själva ska kunna ta initiativ till aktiviteter och bjuda in varandra till lek eller samspel.

 

När vi förbereder de pedagogiska undervisningsmiljöerna har vi i åtanke:

Barnkonventionen, likabehandlingsplanen, Kvalitetsredovisningen,  Förskole undersökningen och  Verksamhetsplanen.

 

I förskolans läroplan kan vi läsa: miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter.

 

Vi arbetar aktivt med att observera risker för diskriminering och kränkande behandling i vår förskola. Vi gör detta genom att observera barngruppen, våra rutinsituationer samt avdelningens pedagogiska undervisningsmiljöer för att upptäcka riskområden och förebygga att diskriminering eller kränkande behandling förekommer.

Vi bemöter alla barn på samma sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi vill att alla barn ska komma till förskolan och få förutsättningar för deras utveckling baserat på deras individuella erfarenheter, kunskaper och behov.

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback