Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Holmen Kristinehamns Planeringsmall för förskolan 21/22

Förskolan Spiggen, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Fokus under året övergripande i kommunen kommer var svenska, matematik, tillgänglighet och flerspråkighet.

Vad?

Under läsåret 21/22 kommer barnen få möjlighet att utveckla, upptäcka och uppleva undervisning inom områdena svenska, matematik, tillgänglighet och flerspråkighet.  

Svenska och flerspråkighet

Utifrån Lpfö18 så ska vi fokusera på dessa strävansmål. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 - ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 

- både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål  än svenska. 

Matematik

Från Lpfö18 kommer vi fokusera på 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. 

Tillgänglighet

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

Varför?

Vi arbetar med de yngsta barnen på förskolan och vill lägga grunden för att de ska bli uttrycksfulla och våga kommunicera sina tankar och åsikter. Vi har kompisar med flera språk och vill ge dom och alla andra kompisar bra förutsättningar att hitta olika språkljud och utveckla ett större ordförråd.

Vi låter barnen på ett lekfullt sätt utforska matematiken och väcka en nyfikenhet kring ämnet. Vi låter barnen bekanta sig med uttrycken inom områdena antal/siffror och lägesuppfattning. 

Vi som pedagoger jobbar med ett förhållningssätt där vi närvarande och inlyssnande hos barnen. Leker med och ord ljud och kommunicerar mycket med barnen. Vi är socialt generösa förebilder och speglar känslor och uttryck. Vi bekräftar och vidgar barnens samspel och kommunikation mellan barn-barn och barn-pedagog.  

Hur?

Vår lärmiljö på avdelningen är möblerad så att den fysiska miljön ska vara tillgänglig och vara inbjudande till undervisande lek och samspel. Vi har möblerat och ändrat om alla rum så att vi medvetet kan dela upp dem i grupper med olika syften. Exempel främja varandras lekstyrkor och utmana barnens egna utveckling. 

Vår planering för året kommer att fokusera på olika projekt. Vi strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavare kring vår undervisning i förskolan. Som inlyssnande pedagoger och i takt med att vi lär känna barnen så utgår vi från barnens intresse vidare i planeringen kring våra strävansmål. 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback