Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Svenska, Geografi, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Sverige år 4 ht 21

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig om Sverige!

Syfte och mål med undervisningen

Du ska lära dig om Sverige

 

Undervisning och arbetssätt

Under temats/arbetets gång kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att/lära dig

 •   skriva fakta texter om olika landskap
 •    redovisa ditt landskap muntligt
 •    kartans uppbyggnad/landskapens läge och annan namngeografi
 •   skriva och läsa fakta från olika källor samt källkritik
 •    naturresurser/naturtillgångar i Sverige
 •   känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra konsekvenser av vad det innebär
 •   kunna tex  begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång och klimat
 • Se på filmer om Sverige
 • Träna på tex landskapen på Seterra

 

Bedömning

 • använda geografiska begrepp
 • använda kartor
 • resonera källkritiskt
 • kunna  en del om Sveriges namngeografi
 • redogöra för Sveriges naturresurser/naturtillgångar
 • muntligt redovisa
 • skriva en faktatext
 •  veta hur befolkning är fördelad i Sverige
 
 

 


Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter