Skolbanken Logo
Skolbanken

Djuren på Djuris

Persfallets förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Djuren på Djuris. känslor/ värdegrundsarbete

Var är vi? 

Vi är en barngrupp på 17 barn i åldrarna 3-5 år och fyra pedagoger, som arbetar 100%.  Vi är ett nytt arbetslag och några nya barn i gruppen och kommer därför lägger vi stor vikt på att arbeta med trivsel och trygghet. Barnen är på olika nivåer och vi vill möta varje barn där dom är i sin kunskapsnivå. 

 

Vart ska vi? 

Att arbeta utifrån ett tematiskt arbetssätt bidrar till en vi- känsla och en god gruppdynamik och som i sin tur bidrar till trygghet och trivsel hos barnen. Vårat mål under läsåret är att barnen ska stärkas i sin språkutveckling och kommunikation med varandra. Med hjälp av vårt temaarbete försöker vi göra lärandet lustfyllt och roligt tillsammans. Barnen ska känna lust att lära och vi vill också att barnen ska få erövra nya erfarenheter och att de utvecklar sitt språk på ett roligt sätt. Vi vill även uppmuntra barnens intresse för bokstäver och skriftspråket.

 

Hur gör vi? 
Vi kommer att utgå ifrån en serie ifrån UR barn som heter: Djuren på Djuris. Serien handlar om några djur som går på en förskola och om olika händelser som kan dyka upp. Att vi tillsammans samtalar och reflekterar med barnen om programmen bidrar till språkutveckling men också till ett värdegrundsarbete, där vi kommer att prata och samtala med barnen om hur vi är mot varandra, just för att skapa en sådan bra trivsel och trygghet för barnen som möjligt. Alla i arbetslaget har ansvar för barnens lärande och dokumentationen kommer att ske på Unikum och dess lärloggar, men vi kommer också att göra barnen delaktiga i vårt dokumentations arbete igenom att sätt uppdokumentation  på avdelningens väggar, tv,n och projesera upp där vi diskuterar tillsammans vad vi har gjort med barnen.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter