Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Z-bok matematik 2023

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 augusti 2023

Vi jobbar med z-boken där du kommer att fördjupa dina kunskaper i matematik och hitta nya vägar till att lösa olika problem samt befästa tidigare kunskaper.

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Hur ska eleven lära?

Gemensamma genomgångar och räkna i boken samt via interaktiva övningar

Bedömning: Vad ska bedömas?

Kan använda de fyra räknesätten, räkna med negativa tal, procent och statistik

Hur väl man kan de vanligaste prefixen.

Lösa problem av varierande svårighetsgrad. Hitta olika lösningsförslag och värdera dem.

Problemlösning med ekvationer.

skriva och förstå uttryck och mönster

Hur ska det bedömas?

 

När ska det bedömas?

kontinuerligt


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Variablers användning i algebraiska uttryck, formler, ekvationer och funktioner.

Metoder för att lösa linjära ekvationer och enkla andragradsekvationer.

Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks generellt.

Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.

Geometriska objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler samt argumentation för deras giltighet.

Likformighet och kongruens.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Eleven visar goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med god säkerhet.

Eleven väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med god säkerhet.

Eleven löser relativt komplexa problem. Eleven ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning formulerar eleven enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback