Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

21/22 Trygghetsarbete - Undervisningsplanering DRAKEN

Äventyret, Örebro · Senast uppdaterad: 21 oktober 2021

Det här är en mall att använda när arbetslaget reflekterar och planerar den projektinriktade undervisningen och utbildningen.

 

 

 

Trygghetsarbete

 

Vad?

Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla?

Vad är meningsfullt/intressant för barnen?

Draken har en nästan helt ny grupp där bara några få barn är kvar sedan förra terminen. Vi ser vikten av att skapa trygghet hos det enskilda barnet och dess vårdnadshavare men också i barngruppen som helhet.

Vi menar på att grunden för all typ av lärande är trygghet och därför behöver vi lägga vikt på att lära känna varandra och visa på hur vi kan kommunicera med varandra och hur man är en bra kompisar. Vi vill också att en del i detta trygghetsarbete ska ge barnen vetskap om att de har rättigheter enligt Barnkonventionen och hur viktigt deras integritet är.

 

Mål (lpfö 18):

Vilka läroplansmål arbetar vi mot i undervisningen?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar

 • att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
 • att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation

 

Hur?

Metod:

 • Hur arbetar vi tillsammans med barnen i projektet?
 • Hur kan miljö och material utmana och levandegöra projektet både ute och inne? 
 • Vilka uttrycksformer använder vi ("ett barn har hundra språk")?
 • Hur blir Äventyrets värdeord: Nyfikenhet, Mångfald, Kunskapande, Omtanke och Glädje en del i projektet?
 • Hur gör vi barnen delaktiga i processen?
 • Hur dokumenterar vi processen?

Vi lyssnar in och finns nära barnen i deras lek och kommunikation med andra barn i gruppen. Vi vägleder och visar på glädjen i att ha en kompis att leka med och hur vi kan leka "tillsammans" med förskolans material, både ute och inne. Vid konflikter är vi med och tydliggör det som sker i ord och stödtecken, samt visar på en lösning. Vi ser vikten av att hela tiden lyfta det positiva samspelet som sker mellan barnen, både i beskrivande ord, med positivt kroppsspråk och med stödtecken. Vi kommer även ta kort på dessa situationer under hösten och sätta upp bilderna på väggen samt ha trygghetsböcker som barnen kan bläddra i.

Vi bekräftar alla känslor hos barnen, men lägger lite extra fokus kring känslan glad som vi kopplar till trygghet. Vi tar hjälp av vårdnadshavarna för att få reda på vad som gör barnen glada och trygga. De kommer få hem ett formulär med frågor som de ska skicka tillbaka till oss och med hjälp av denna och kort som vårdnadshavarna skickar till oss skapar vi tillsammans med barnen deras egna trygghetskartor. Dessa ska sitta uppe på väggen men även finnas i en till upplaga som är mer tillgänglig för barnen.

Vi använder oss av babblarna för att visa på olika känslor, Bobbo är den av babblarna som oftast är glad. Vi tänker att många av barnen har en relation till babblarna, därför kan vi använda oss av dem i vårt trygghetsarbete. På samlingen jobbar vi specifikt med detta under en period framöver. 

För att underlätta kommunikationen mellan barnen och för att förtydliga det vi vill säga till barnen vill vi använda oss av stödtecken och kroppsspråk då vi har många barn som inte har språket ännu.

 

Vem/vilka?

 • Vem håller i undervisningssituationen? 
 • Vilka barn deltar? 

Hela arbetslaget ska tillsammans med alla barn i gruppen genomföra trygghetsarbetet.

 

Var/när?

 • Var ska undervisningen ske?
 • När eller under vilken tidsperiod?

Trygghetsarbetet ska fortgå under hela året, men vi lägger extra stor vikt på det under höstterminen.

Undervisningen sker hela tiden under dagen, både ute och inne. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback