Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Temaområde: Vara vänner

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Det är inte alltid helt lätt att veta hur vi ska bete oss mot varandra, då vi alla är olika. I temaområdet "Vara vänner" kommer vi diskutera, dramatisera och digitalt skapa kring området hur vi beter oss mot varandra, och lära oss finna verktyg som vi alla kan ta del av i vardagen.

Syfte: 

Syftet med undervisningen är att eleverna genom undervisning som sker under ett antal veckor ungefär en dag i veckan, ska få ta del av olika scenarion, känslor och tankar, där vi tillsammans i storgrupp och smågrupper arbetar med att finna lösningar och handlingsutrymmen kring temaområdet "Vara vänner". Vi arbetar med detta genom olika diskussioner, lekar, dramatiseringar med aktivt deltagande samt digitalt skapande (filmskapande), där eleverna får vara med att agera på olika sätt.


Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplanen.LGR 11, kap 4. Fritidshemmet. Syfte:

  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatisk förhållningssätt

  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

   Centralt innehåll

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

Vad eleven ska lära sig:

 • Eleverna kommer få möjlighet att öva på samarbete, demokratiskt och empatiskt förhållningssätt 
 • Eleverna kommer få möjlighet att skapa och vara delaktiga i dramatiseringar av olika slag
 • Eleverna kommer få möjlighet att skapa genom digitala verktyg (filmatisering)
 • Vi kommer genom reflekterande undervisning tillsammans med eleverna diskutera hur vi ska tänka och agera mot varandra.
  Hur är det okej att vi beter oss mot varandra och var är inte okej? varför är det så?

 

Hur eleven kan visa sina kunskaper:

 • Eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper genom de olika reflekterande och praktiska situationer som kommer ske
 • Vuxna kommer finnas med för att komma djupare i diskussioner och praktiskt skapande, samt observera under de praktiska övningarna och diskussionerna kring detta

Utvärdering

 • Undervisningen utvärderas i slutet av temat. Vi reflekterar tillsammans med elevgruppen vad de tar med sig från temaområdet.
 • Eleverna får berätta om något varit svårt, vad de tar med sig, om vi gör temat igen med andra elever i framtiden, vad skulle de ge oss för tips då?
 • Dokumentation för utvärdering sker i Unikum efter temats slut.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback