Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

I en liten kropp bor en stor själ - ett projekt om kroppen, estetiska läroprocesser och kommunikativa möten.

Norrängens förskola, Upplands-Bro - slutgallrad · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Kroppen är ett viktigt och mångsidigt verktyg för barnen när dom erövrar nya kunskaper och lärande och blir ett verktyg för barnen i den dagliga kommunikationen med sin omvärld.

Grovplanering:

Vi utgår ifrån de didaktiska valen när vi planerar för barnens undervisning och aktiviteter, samt att vi pedagoger måste vara lyhörda och medvetna om barnens sätt att kommunicera med sin omvärld och hur den fysiska och sociala miljön blir betydelsefulla för barnens utveckling och lärande. Genomgående är det språk som är i fokus. 

Mål:

  • Berika barnen med nya begrepp och bygga ordförråd
  • Skapa mötesplatser där barnen ges möjlighet att utforska med hela kroppen
  • Bidra till att barnen utvecklar en förståelse för och om sig själv
  • Känna glädje över att jag är jag!

Genomförande/metod:

  • Organiserade och spontana lektillfällen
  • Samlingen där fokus blir på sång, rim och ramsor kopplat till kroppen, tex "klappa lilla magen " och " huvud, axlar, knä och tå". 
  • Skapande aktiviteter tex, gå på och känna på play do med fötterna. 
  • Undervisning i små grupper
  • Likvärdig undervisning ute som inne
  • Ge barnen möjlighet att ta del av sin utveckling via dokumentation. 

Här nedan kommer lite information om hur kommunikationen mellan dom yngsta barnen kan se ut.

 

Hur för vi processen framåt?

Vi kommer på basreflektionerna analysera aktiviteterna med hjälp av reflektions protokoll. Utifrån dessa kommer vi tolka barns görande som hjälper oss att driva projektet framåt. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback