Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Social hållbarhet: Rörelse och avslappning

Förskolan Skogsbrynet, Falun · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Barnen i Rosa gruppen har rörelse och avslappning - högt tempo varvas med lågt i en lustfylld kombination som främjar livslång hälsa ur ett socialt hållbart perspektiv.

Syfte

Vi ser att barnen i Rosa gruppen har ett stort rörelsebehov och ett gemensamt intresse för alla former av rörelse. Samtidigt är de ofta trötta i förskolan och behöver få en chans att återhämta sig. 

Vi vill ge barnen möjlighet att få utlopp för sitt rörelsebehov och chansen att på ett lustfyllt sätt få prova på olika typer av rörelseövningar och former av avslappning. Vi vill att barnen ska uppleva att de får sin energireserv fylld samtidigt som de får känna sig avslappnade och lugna och redo att ta sig an dagen.

Vi vill att barnen får en förståelse för vikten av att röra på sig i kombination med återhämtning, för att må bra och främja hälsan långsiktigt vilket i sin tur är gynnsamt ur ett socialt hållbart perspektiv. 

Metod

Rosa gruppen träffas en gång i veckan ute eller inne för att arbeta med rörelse och avslappning på olika sätt. Det kan exempelvis vara ett Minirörispass som sedan avslutas med massage eller en hinderbana ute på gården som avslutas med en meditationsövning i skogen.

Vi använder oss av Rosa rummet när vi är inne och gården/närområdet när vi är ute. 

Louise har huvudansvaret för gruppen tillsammans med Fatima.

Vi dokumenterar med hjälp av foton och observationer och sätter upp på vår dokumentationsvägg.Genom samtal med barnen kan vi få fram deras tankar och funderingar kring vårt gemensamma arbete och tillsammans hitta vägar att utveckla undervisningen.

För vårdnadshavarna lägger vi in dokumentationen på Instagram och vi lyfter vårt arbete fortlöpande i samtal med vårdnadshavare.

 

Det positiva resultatet i vår undersökning som visar att vuxna framhåller vikten av förebilder, att pedagogerna uppfattar det som viktigt att de delger barnen rörelseaktiviteter och att barnen uppfattas som positiva till rörelseträning, anser vi, visar på en målmedveten vilja och positiv uppfattning bland pedagoger att barn rör på sig. Det utmärker vårt syfte; att undersöka pedagogers förhållningssätt till rörelseträning ur ett socialt hållbart perspektiv

(Bakke J-L, Forsberg E, 2018 ;Rörelse för livet-pedagogers förhållningssätt till rörelseträning ur ett social hållbart perspektiv, s.22)


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback