Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Läsresan årskurs 2

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Läsresan är ett läromedel i svenska där arbetet med språket utgår från en läsebok med bl.a. berättelser, sagor, rim och ramsor samt faktatexter. Alla olika texttyper finns representerade. I Läsresan ingår många delar i ämnet svenska: högläsning, ordkunskap, fonologisk medvetenhet, läsförståelse, lässtrategier, skrivstrategier, grammatik och stavning.

Arbetet med Läsresan 2 sträcker sig över hela läsåret 21/22. 

Vi arbetar med Läsebok, arbetsbok, kopieringsmaterial och elevwebb. 

Ett övergripande mål i arbetet med Läsresan är att eleverna ska få en gemensam läsupplevelse där textsamtal och ordförståelse spelar en central roll. Nu när eleverna lärt sig läsa och utvecklar sin förmåga att läsa med flyt fokuserar vi mer på läsförståelse strategier och fokuserar på hur man kan förstå en text. 

Varannan vecka jobbar vi med en ny text och lär oss nya ord.
Vi kommer även att träna på:

  • gemensam läsning - körläsning och parläsning. 
  • enskild läsning
  • läsförståelse - olika strategier. 
  • stavning 
  • grammatik
  • att skriva olika typer av texter
  • tecken kopplade till ord

 

Mål

Du läser med bättre flyt. 

Ditt ordförråd ökar. 

Du blir säkrare på grammatik och stavning.

Du känner till fler texttyper och vad som kännetecknar dem.

Du känner till olika strategier att använda vid läsförståelse och kan använda dem på ett framgångsrikt sätt. 

 

Såhär kommer jag att bedöma dig: 

Jag lyssnar på dig när du läser din läsläxa.

Du deltar aktivt på lektionerna, räcker upp handen i helklass och deltar i grupp- och pararbete. 

Jag läser i din arbetsbok samt annat material som du skriver. 

Skolverkets bedömningsstöd.


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback