Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Elevaktiva utvecklingssamtal HT åk 5.

Norrtullskolan åk F-6, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Eleven får träna sig i att, med stöd av pedagogen, ta en aktiv roll i sitt eget utvecklingssamtal! Fokus på samtalet kommer att vara elevens sociala utveckling samt kunskapsutveckling. Eleven får reflektera över sin sociala utveckling och träna sig i att, utifrån sitt kunskapsmässiga nuläge i de olika ämnena, se sina styrkor och sitt nästa utvecklingssteg.

Utvecklingssamtal

Inför utvecklingssamtalet:

 • förbereder sig eleven genom att fylla i den förberedande samtalsmallen på Unikum, och delarna "Om mig" och "Mitt lärande." Denna tilldelas sedan vårdnadshavarna, så att eleven tillsammans med vårdnadshavare kan förbereda sig inför samtalet.
 • pratar vi i klassen om vad eleverna arbetat med i de olika ämnena sedan förra samtalet, vad är duktiga på och vad de behöver träna mer på.
 • skriver eleverna ner sina egna tankar och utvärderingar kring detta i bl.a. ämnena svenska, matte, engelska. 
 • planerar eleverna sitt samtal och tränar på att hålla i det.
 • förbereder eleven sig genom att fundera på och plocka fram det material den vill visa för vårdnadshavare samt varför.

 

Under utvecklingssamtalet:

 • tar eleven en mer aktiv roll i samtalet, välkomnar till samtalet, berättar vad de kommit fram, visar ev. material till för sina föräldrar samt avslutar samtalet. Till sin hjälp har eleven en stödjande mall. Samtidigt tar pedagogen en mer passiv och stöttande roll, men har även egna punkter i mötesordningen, bl.a. "Mina mål" (IUP-delen).

 

Exempel på saker vi pratar om på utvecklingssamtalet är:

 • Vad har jag gjort och lärt mig sedan mitt förra utvecklingssamtal?
 • Vilka är mina viktigaste utvecklingsområden?
 • Hur har arbetet med mina överenskommelser (IUP-mål) gått sedan förra gången?
 • Vilka områden är viktigast att fokusera på nu?

 

Efter utvecklingssamtalet:

 • tänker och träna eleven på det/de mål, som sattes under "Mina mål", fram till nästa samtal.

Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback