Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplanering katten ht21.

Test Farsta Fagersjö, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 9 november 2021

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

 

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras?  

På katten har vi strukturerat vår lärandemiljö utifrån tanken rum i rummet, det vill säga att vi har olika stationer baserade på läroplanens ämnesområden där man kan utforska i mindre grupper. Materialet på avdelningen är tydligt utmärkt med bilder och text för att det lättare ska gå att förstå vilket material som finns att tillgå och vilken plats det har. Det mesta av materialet finns tillgängligt för barnen. Det som inte är tillgängligt på hyllor finns utmärkt med bild så barnet själv kan ta fram t ex pussel ur skåpet. Materialet som finns på avdelningen byts ut lite då och då utifrån barnens intressen. Gamla saker blir som nya efter några månader i ett skåp. Vi introducerar nytt material när det kommer fram för att barnen ska få en idé om hur det ska användas, samtidigt som vi välkomnar när barnen kommer på andra sätt att leka med det. Vår tanke är att lärandemiljö ska vara levande och utvecklas och förändras i takt med barngruppens behov och intressen.

Vi använder bildstöd (GAKK) och stödtecken (TAKK). Det finns ett schema med bildstöd över dagen dit barnen kan gå för att se vad som ska hända. Även aktivitetskort med stödtecken och bildstöd vid t ex handfat för handtvätt och toalettbesök samt bilder på kläder när vi ska klä på oss och gå ut. 

Samlingen är ett redskap där vi arbetar med att skapa en sammanhållning och gemenskap i gruppen samtidigt som vi utvecklar bl a vårt språk, matematik och motorik. Vi pratar om vilka som är här och vilka som är hemma, vilken dag, månad och väder det är. Samlingen har ofta inslag av sång, lekar, eller någon planerad riktad ämnes orienterad aktivitet.

På Katten har vi 18 barn inskrivna just nu när vi välkomnat några nya kompisar till gruppen. Vår tanke är att vi ska samarbeta med vår grannavdelning Ugglan i olika tvärgrupper löpande under året. Detta för att kunna erbjuda barnen så bra undervisning som möjligt anpassat efter dem och för att skapa givande och trygga relationer barn-barn och barn-pedagog mellan de båda avdelningarna.

Vid (lämning och) hämtning berättar vi för vårdnadshavare om hur dagen har varit. Vi bjuder snart in till ett första föräldramöte för året där fokus ligger på våra rutiner och planerna för läsåret. Senare under läsåret bjuds vårdnadshavare in till utvecklingssamtal för att prata om just deras barn. 

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 

Stöd till dig som pedagog:

I materialet Riktlinjer Planering och Bedömning Farsta kommunala förskolor finns stöd i arbetet med planeringar och lärloggar. 

I Farsta kommunala förskolors material Miljörond finns stöd i arbetet med miljö och material.

I Farsta kommunala förskolors material Tygliggörande pedagogik finns stöd i arbetet med tydliggörande pedagogik.

I Farsta kommunala förskolors material Språkprogrammet finns stöd i arbetet för bland annat ett språkutvecklande arbetssätt.

Skriv era rutiner/strukturer för avdelningen och förskolan i reflektionsboken/onenote under introduktion.

Önskemål om fler läroplanskopplingar läggs med fördel in under respektive lärlogg.

Byt gärna ut Ingressbilden till en egen.


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback