Skolbanken Logo
Skolbanken

Blåklockans enhetsmål "Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande" 21/22

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 6 oktober 2021

Detta är avdelningens gemensamma förväntade resultat inom hälsa och välbefinnande. Förskolans systematiska kvalitetsarbete skrivs av rektor i Stratsys. Varje avdelning skriver sin egen planering utifrån de förväntade resultaten. "Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen." (Lpfö 18 sid. 18)

Förväntat resultat under läsåret 21/22

  • Avdelningens samplanering utgår från mål och riktlinjer för hållbar utveckling samt välbefinnande i kapitel 2.2 ”Omsorg, utveckling och lärande”
  • Samplanering, undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum.
  • Vi diskuterar vad ”trygg omsorg” betyder för oss, för individen och gruppen och arbetar utifrån det för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.
  • Vi fokuserar på barnkonventionens punkt 31Barn har rätt till lek, vila och fritid” och tar diskussion med vårdnadshavare om vi upplever att barnen behöver sova/vila mer på förskolan
  • Vi har med oss uppdraget att arbeta med “10 goda vanor” i vår planering
  • Barnen erbjuds minst ett undervisningstillfälle i veckan med grovmotoriska övningar (tex hinderbana, Friskis och svettis).
  • Vi/vårdnadshavare hör och ser barnen hittar strategier för sitt välbefinnande
  •  Vi arbetar med projektet ”från jord till bord”  tillsammans med köket
  • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Hållbar förskola”

Samplanering/arbetssätt

  • ·         Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?
  • ·         Syfte Varför ska jag välja just detta?
  • ·         Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
  • ·         Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?
  • ·         Hur kopplar vi undervisning till läroplan/forskning

Avdelningens planering

Innehåll

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om vad som händer med material vi återvinner och skapa en nyfikenhet för att vi tillsammans behöver hjälpas åt för att skapa en hållbar planet. Vikten av att värna om sin hälsa såväl fysiskt som psykiskt  

 

Syfte

Målet ör att barnen i tidig ålder ska få kunskap om hur vi tillsammans kan göra skillnad för att skapa en hållbar planet. Alla kan bidra på sitt sätt genom att återvinna, kompostera och värna om vår natur. Delaktigheten i det stora gör att det lilla vi gör känns meningsfullt och viktigt. 

Att värna om sitt eget och andras välbefinnande och sin hälsa och få en balans mellan vila och rörelse skapar förutsättningar för att barnen i framtiden även ska värna om sig själva för att må bra såväl fysiskt som psykiskt. 

 

Metod

Vi skapar inspirerande rörelseaktiviteter inom och utomhus, såsom hinderbanor, dans, grupplekar osv  

Vi besöker våra närliggande miljöer exempelvis lekparker och skogen för grovmotoriska utmaningar. 

Vi skapar utrymme för vila och återhämtning under dagen genom lugnare aktivitet samt högläsning, ljudsagor, lugn musik, massagesaga mm. Vi utgår från individens behov för dagen.

Vi besöker återvinningsstationen och återanvänder material för både skapande och lek

Vi fördjupar oss i sopmonstren och använder dessa när vi återvinner papper och plast

Vi arbetar med ”Från jord till bord” 

Vi deltar i ”Hållbar förskola”

 

Vem gör

Alla pedagoger i arbetslaget både förbereder, undervisar och dokumenterar men förskolläraren har det övergripande ansvaret. Vi arbetar både i större och mindre grupper utefter aktivitet och intresse  

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Genom samtal i både stor grupp samt enskilda samtal, observationer av barns lek, barnens intressen och idéer fångas upp och vi anpassar undervisningen efter barnens ålder och förmågor. 

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

 

Vi utgår från läroplanen, barnkonventionen, litteratur, media och forskning

Länkar/stöd i planeringsarbetet 

Länk till Hjärnberikad - 10 goda vanor

Barnombudsmannen - barnkonventionen

Unicef - barnkonventionen

 

Livsmedelsverket - Måltider i förskolan


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback