Skolbanken Logo
Skolbanken

Vi gör världen bättre - hållbar utveckling

Myggenäs förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

Myggenäs förskola har ett gemensamt tema: Vi gör världen bättre - hållbar utveckling. Snokarna får lov att utforska hur man kan agera på ett hållbart sätt utifrån tre perspektiv; socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Vad?

På Myggenäs förskola arbetar vi efter temat ”Vi gör världen bättre - hållbar utveckling”. 
Det är ett led i arbetet med hållbar utveckling som Tjörns kommun aktivt deltar i. 
Vårt mål är att låta barnen få vara delaktiga i de val vi gör som kan bidra till att vi tillsammans skapar möjligheterna för en mer hållbar utveckling och framtid. 
De tre perspektiv vi kommer utgå ifrån är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 


Varför? 

Tillsammans med barnen vill visa på hur man genom olika val kan bidra till en mer hållbar framtid. Vi vill visa att det går att arbeta med hållbar utveckling på mer än ett sätt och hur vi utifrån det kan hjälpas åt för att göra världen till en bättre plats.


Hur?

Genom lekar, aktiviteter och övningar som stärker relationerna i gruppen.

Visa på vilka material vi kan använda oss av utan att förbruka alltför mycket av jordens tillgångar.

Återbruka, använda och hushålla med resurser i det vardagliga.

Skapa nyfikenhet genom att skapa med hjälp av naturens tillgångar, på ett sätt som inte hindrar nästa person från att använda samma.

Ett aktivt digitalt arbete tillsammans med barnen och i kommunikationen med hemmet.

 

 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback