Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Pedagogisk planering- Elefanterna

Kuben, Örebro · Senast uppdaterad: 19 april 2022

Syftet är att genom "10 Små kompisböcker" ,som är baserade på barnkonvertionen, skapa en tryggare barngrupp med en större gemenskap då dessa böcker tar upp viktiga delar och även jobba med barns språkutveckling genom att använda teckenspråk.

M

 

Var är vi?


Vi har delat barngruppen i tre olika grupper så att vi får en tryggare och lugnare barngrupp och så att alla barn bli hörda och sedda. I min grupp är det 4-5st barn i olika åldrar från 1-3 år. I och med att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten så fick dem vara med och välja vad vår grupp skulle heta och det blev döpt till ”elefanterna”. Mitt mål är att skapa en tryggare barngrupp. Det är många som är nya för varandra och första gången på förskolan. Det är viktig att veta vid tidig ålder hur man ska vara mot varandra, visa respekt och att alla är lika mycket värda, lära sig om normer och värden, jag tror att detta kan bidra till en gemenskap och trygghet.
Eftersom vi är en förskola som är mångkulturell och vi har barn med olika kultur och språkbakgrund vill jag även satsa på språkutvecklingen genom att använda teckenspråk . Vi har många barn med olika modersmål och även ett åringar där språkförståelsen är varierande, vilket kan försvåra kommunikationen mellan barn, barn och barn, pedagog. Med hjälp av teckenspråk kan barnen bli mer trygga i att uttrycka sig och kommunicera med andra. Vi kommer att ha våra grupper både inomhus och utomhus. Barnen kommer att vara mer delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Vi kommer att skapa mer tillgänglig lärmiljö där barnen själva bestämmer vad de vill göra, tex: jag har skapat en bok med alla pyssel material som finns tillgängliga på avdelningen genom boken kan barnet visa vad det önskas. Vi har material i barnens nivå där även de yngre barnen kan välja vad de vill ha. 

Vart ska vi? 

Med dessa böcker vill jag fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg barngrupp där alla barn känner att de tas på allvar, respekteras och respekterar andra. I detta arbete kan även språkutveckling, naturvetenskap och matematik integreras. Dessa sagor kan läsas och leda till samtal och vidare arbete som anpassas efter gruppen. Jag vill med detta projekt att barnen ska få en ökad förståelse för hur man är en bra kompis.
Målet är att alla barn ska komma till tals och känna sig trygga att kommunicera med andra, att barn med språksvårigheter får möjlighet att kommunicera och göra sig förstådda genom att använda teckenspråk.

Dessa är de mål vi vill att barnen ska få en större förståelse för:

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,
  •  ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  •  intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk, 
  •  

Hur gör vi?

Vi kommer att gå igenom alla 11böcker under läsåret vilket tillåter oss att lägga mycket tid på varje bok. Vi kommer att läsa boken, diskutera innehållet, skapa, titta på filmklipp, sjunga och dramatisera. Vi kommer även att använda digitala verktyg bland annat: blu-bot, iPad, projektor, mikroskopägget m.m. De tecken jag kommer att använda under projektarbetet kommer att vara olika utifrån bokens innehåll. Vi kommer att teckna och ljuda tillsammans. 

 Vecka: 38- 39• Att ta emot någon ny /Att känna sig ny.  

Vecka: 40-41 • Säg stopp 

Vecka: 42-43 • Säg förlåt 

Vecka: 44• halloweenpyssel 

(under veckorna:43-46kommer vi att jobba med barnkonventionen också) 

Vecka: 45-46• Samarbeta  

Vecka: 48-49 • Visa dina känslor 

Vecka: 50-51• Julpyssel 

Våren 2022 

Vecka: 2-3 • Dela med dig 

Vecka: 4-5 • Sprid glädje 

Vecka: 6-7 • Lyssna och kom överens  

Vecka: 8-9 •Vänta på din tur 

Vecka: 10-11• Prata om det 

Vecka: 12-13• Lugna ner dig 

Vecka: 14-15 påsk pyssel  

Vecka: 17-18 Projekt avslutning 

Vecka: 19-20 Projekt avslutning

Hur blev det? Jag kommer att utvärdera innan terminens slut. Under varje bok kommer jag att dokumentera på unikum och på avdelningens väggar där ni vårdnadshavare kommer att få delaktighet om vad som era barn jobbar med.

Jag systematiskt analyserar, följer upp och utvärderar kontinuerligt men synliggör helheten för er vårdnadshavare i slutet av terminen. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback