Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Alla får åka med

Hälsö förskola, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Hur många åker på med på lastbilen? Vad grubblar grisen om? Varför är nallen ledsen? Hur känner pojken när han ramlar? Varför fryser hunden? Vart bor alla figurerna? Hur skulle det kännas om man inte får åka med? Är några av de frågorna vi kommer att undersöka i vårt projektarbete med Anna-Carin Tidholms bok Alla får åka med

Målområde

I och med att barnen har blivit äldre har också deras intresse för kompislek ökat. Barnen leker rollekar som doktor, mamma, pappa barn och husdjur. Som pedagoger blir det vår uppgift att stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och stödja varandra. I projektgruppen kommer vi arbeta med Anna-Carin Tidholms bok alla får åka med. Boken ger oss förutsättningar att på ett lekfullt sätt arbeta med socialt samspel, språk, matematik, teknik och skapande. Boken är också vald med tanke på några av barnens intresse för fordon samt barnens intresse för rollekar där de ofta leker med dockor och djur.

Syfte

Utöver de prioriterade mål som bestämts gemensamt i kommunen (rödmarkerade) har vi i arbetslaget bestämt att det målfokus samtliga barn i barngruppen har behov för är matematik samt språk och kommunikation (blåmarkerade) . Utöver de mål vi gemensamt valt har jag i denna specifika grupp med barn även sett att det finns behov att ha mål inom socialt samspel. De individuella målen hämtade från läroplanen för mellangruppen blir därför:

Normer och värden

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Delaktighet och inflytande

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Lärande - Språk

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Lärande - Matematik

 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Lärande - Teknik

 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Trygghet, kommunikation och identitet

 
 
 • Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
   

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 •  
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Kartläggning

Under höstterminen kommer mellangruppen att bestå av fem barn, varav fyra av dem flyttats upp från den yngsta gruppen. Under förra året hade barnen en tydlig struktur i projektgruppen där de startade med en gemensam samling kring bordet där varje barn i gruppen synliggjordes med bilder.  Därefter hade det någon form av planerad aktivitet alternativ lek. Då barnen känner sig trygga med den strukturen på projektgruppen kommer vi att fortsätta på samma sätt i år. Jag upplever samtliga barn i gruppen som starka individer där ”jaget” ofta hamnar fokus. Alla barn vill själva vara den som får ”stå i centrum”. Barnen kommer att ges förutsättningar och uppmuntras till att uttrycka sina tankar och idéer men även stöttas i lyssna på de andra, låta någon annan börja, kompromissa och vänta på sin tur.

Arbetsmetoder

 

Genomförandet av undervisning 

Som uppstart kommer jag börja med att introducera boken för barnen på olika sätt. Vi kommer läsa boken både analogt och digitalt, som flanosaga samt ha dialogiska samtal om boken. Här får jag som pedagog möjlighet att få syn på vad barnen riktar intresse mot och på så sätt kunna väva in det i kommande undervisning.

I boken finns det sex olika karaktärer, Flickan som kör bilen, tomten, hunden, grisen, pojken och nallen. Efter den initiala introduktionen av boken kommer vi att arbeta med en karaktär i taget där vi fokuserar på ett specifikt läroplans mål. I slutet av vårterminen när vi arbetat med alla karaktärerna kommer vi att knyta ihop säcken.

Grisen

- Fokus matematik

Jämföra storlek, liten, mellan, stor.

 

 

 

Uppföljning

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback