Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAKNAK02

Naturkunskap 2

ANDERSTORPSGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 22 september 2021

Hur uppstod universum? Hur stor är jorden? Hur har nya arter utvecklats? Hur är atomerna uppbyggda? Vilka kemiska föreningar bygger upp levande organismer? Hur är våra celler uppbyggda? Hur fungerar människokroppen? Detta och mycket mer får du svar på i kursen Naturkunskap 2!

Kursen är uppdelad i avsnitt. Avsnitten kan examineras på olika sätt. För att se vilken typ av examinationsform som gäller för respektive avsnitt så finns informationen nedan. Dock tenderar planeringar att spricka så se planeringen som grov och prelimenär.

1. Introduktion samt fältmetodik, ingen formell examination

2. Evolution

3. Astronomi

5. Organiska och Oorganiska ämnen i kemi

6. Människans fysiologi

7. Energiöverförningar 

8. Eget vetenskapligt arbete

 

 

34 1 Intro, bok, köpa penna
35 1 rovön
  2 kolla vatteninsekterna
36 1 håva insekter, kolla
  2 redovisa sina fynd via pp, skicka in. Eget arbete
37 1 Vandring Vitberget, sol och vatten
  2 fem små filmer om evolution
38 1 artbildning, mikro och makroevolution
  2 Film, evolution 18 min pp nat urval
39 1 rep
  2 Prov evolution 
40 1 Intro kemi, periodiska systemet
  2 stenciler
41 1 jon salt molekyl elektronegativitet
  2 stenciler
42 1 grym kemi krig, rena ämnen, blandningar
  2 pH, grym kemi droger
43 1 organisk kemi
  2 Film på egen hand
44 1 LOV
  2 LOV
45 1 Modellbygge
  2 Rep
46 1 Prov kemi 
  2 intro astronomi+ vandring
47 1 intro stellarium
  2 uppgifter stellarium
48 1 fota objekt
  2 fixa objekt
49 1 sälj in objekt (grupparbete)
  1 sälj in objekt (grupparbete)
50 2 sälj in objekt (grupparbete)
  1 redovisning
51 2 redovisning
  1 JULLOV
2   Mage, tarm
    Hjärta, lunga
3   Blod, lymfa
    Immunförsvar
4   Kroppsgranskarna, bakterier
    Muskler, ben
5   Kroppsgranskarna träning
    Njure, läsa
6   nerver
    Hjärna
7   Sinnen
    Grym kemi njutning
8   Kolhydrater, fetter och proteiner
    Cellen
9   Mikroskopering
    rep
10   LOV
    LOV
11   PROV
    Energirevolutionen, film
12   Kärnkraft på gott och ont
    Vad tycker partierna om kärnkraft eget arbete
13   Motivera vad du tycker, lämna in.
    Spåra vilt
14   Spåra vilt
    Redovisa spåra vilt
15   Tjäderspel,försök spela in
    Komp, tjäderspel
16   LOV
    LOV
17   Intro eget arbete
    eget arbete
18   eget arbete
    eget arbete
19   eget arbete
    eget arbete
20   eget arbete
    eget arbete
21   eget arbete
    Redovisa eget arbete
22   Redovisa eget arbete
    Betyg
23    

 

 


Läroplanskopplingar

Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.

Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.

Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.

Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.

Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.

Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.

Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.

Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.

Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.

Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.

Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.

Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med enkla argument.

Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.

Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.

Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.

Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt och nyanserat för den, värderar den med nyanserade omdömen och ger förslag på hur den kan förbättras. Dessutom kan eleven ge komplexa exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.

Eleven kan utförligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt för den och värderar den med nyanserade omdömen. Dessutom kan eleven ge exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.

Eleven kan översiktligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör översiktligt för den och värderar den med enkla omdömen. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Favoritfärg