Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska åk 3 2021/2022 Pluggparadiset

Pluggparadiset, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2021

I årskurs 3 ser vi till att de grundläggande förmågorna och färdigheterna i svenskämnet förankras.

Syfte - Genom undervisningen ska eleverna utveckla sina förmågor att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • hitta språkliga strukturer och normer
 • söka information från olika källor

Arbetsområden

 • Läs- och skrivinlärning
 • Strategier för att läsa och förstå texter
 • Strategier för att skriva olika texttyper
 • Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • Språkets struktur

Undervisning

Vi kommer att

 • arbeta med läromedlet "ABC-klubben- Nyckeln till skatten" textbok, arbetsuppgifter och läs- skrivläxa
 • besöka biblioteket regelbundet samt läsa kapitelböcker och faktaböcker
 • läsa olika slags texter
 • ha högläsning
 • arbeta med strategier i läsförståelse
 • träna på att markera meningar med stor bokstav och punkt samt andra skiljetecken som förtydligar texten
 • träna på att skriva en läslig handstil
 • öva på stavning och stavningsregler
 • träna på att följa skriftlig och muntlig instruktion
 • samtala och berätta om vardagliga texter för att träna på att lyssna på andra och hålla en röd tråd i berättelsen
 • träna på att redovisa muntligt, i helklass samt i mindre grupper
 • planera och skriva olika typer av texter såsom berättande texter, återberättande texter och faktatexter
 • titta på olika filmer och analysera dessa
 • använda lärplattor och datorer för att läsa, skriva och söka
 • arbeta med ämnesöverskridande teman som gynnar språkutveckling
 • söka information på nätet och källkritiskt granska denna

Bedömning

Din förmåga att:

 • läsa texter med flyt
 • stanna upp, läsa om och rätta dig vid behov när du läser
 • använda lässtrategier när du läser
 • kort återberätta samt svara på frågor om det du läst
 • planera ditt skrivande med hjälp av t.ex. tankekartor eller skrivmallar
 • skriva så att texten är läslig för dig själv och andra
 • skriva mellanrum mellan orden, använda stor bokstav och skiljetecken
 • kunna stava ord som du själv ofta använder och som du ofta läser
 • kunna bearbeta din text själv och tillsammans med andra
 • skriva en text med en tydlig handling
 • lyssna på andra och kunna ta instruktioner
 • berätta om saker så att andra förstår vad du menar
 • återberätta i både skrift och tal
 • resonera med andra
 • söka information ur en anvisad källa och återge denna i en faktatext

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback