Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Grundläggand kemi HT 2021 åk 5

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2021

Vad består egentligen all materia av och varför ser inte all materia ut och "uppför" sig på samma sätt? Den frågan och mer än så kommer vi få reda på när vi börjar med kemi och kemin runt omkring oss!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi studerar atomen och hur den beskrivs enligt partikelmodellen. Vi kommer prata om skillnaden mellan rena ämnen, sk grundämnena och kemiska föreningar. Vi tittar på vilka kemiska föreningar som innehåller grundämnet kol och behandlar i samband med det kolets kretslopp. Vi lär oss att dela in ämnen i olika grupper utifrån dess egenskaper.

Vi gör blandningar samt lär oss hur vi kan göra för att separera ämnen som blandats.

 

Vi arbetar med äldre världsbilder - hur tankarna gick om hur jorden var uppbyggd. Några viktiga historiska upptäckter tas upp som grundlade vår moderna syn på kemin.

Vi kommer att arbeta med systematiskt arbete i kemi. Det vill säga att planera, genomföra, utvärdera samt dokumentera praktiskt arbete.

Bedömning - vad och hur

På de teoretiska delarna har vi exit tickets och tester.. I arbetet med laborationer visar du på lektioner att du kan följa en planering och genomföra arbetet enligt instruktion. Du får skriva laborationsrapport som lämnas in för bedömning.

Det du ska kunna visa vid avslutat arbetsområde är:

Redogöra för en enkel partikelmodell.

Redogöra för kolets kretslopp och vad det har för betydelse.

Skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening.

Sortera materia utifrån dess egenskaper.

Några sätt att separera ämnen som blandats.

 

Bedömning med hjälp av kunskapskraven (se koppling nedan).

Undervisning och arbetsformer

Genomgång och diskussion.

Enskilt arbete med text och frågor.

Två och två - arbete med text och frågor. 

Demonstrationer och laborationer.

Film


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Kemi åk 6
Uppgifter
Kemiprov åk 6

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback