Skolbanken Logo
Skolbanken

Blåklockan utvecklingsplan 21-22

Kammerslyckans förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 3 november 2021

Vi lär oss om livet på en bondgård. Djur, sysslor och grödor och vilka maskiner som kan finnas.

Livet på bondgården

Utvecklingsområden

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas utifrån:

 • Fortsätta arbetet med språk samt läs och skrivutveckling samt synliggöra de redan befintliga matematiska lärsituationerna som uppstår.
 • Utveckla de sociala relationerna mellan barn-barn, barn-vuxen. Arbeta förberedande med scenarion som vad händer om.. vad tror du.. Vi vill fortsätta arbetet med att stärka barnens självkänsla genom att visa att vi tror på dem, prova du kan, vi hjälps åt.
 • Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling -Vi vill bli bättre på att uppmärksamma händelser som sker i barngruppen.
 • Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov - Vi fortsätter att ta hand om barnens intresse och låter det styra i nästkommande tema.
 • Undervisning över hela dagen/vardagliga situationer: -Vi ser att vårt tema kommer kunna genomsyra hela dagen.

Syfte/Mål

Djur skapar intresse bland barnen, vi ser att vi kan få in många olika delar från läroplanen i temat. Det underlättar att kunna ha miniteman under året för att fånga alla barnens olika intressen och förmågor. Vi tänker att det kan bli en ingång till hållbar utveckling.

Vi vill ge barnen en ökad förståelse för djur och natur samt hur vi kan/inte kan påverka våra handlingar för miljö och framtid. Varför? Djur skapar förundran, nyfikenhet bland barnen. Djur äter konstiga saker, luktar konstigt,

För barnen

Vi vill erbjuda barnen kunskap kring livet på/runt en bondgård. Vi vill väcka nyfikenhet och intresse kring matproduktion och hållbar utveckling. Arbeta med språket på olika nivåer. Vi vill på ett lustfyllt sätt få in matematik, naturkunskap och teknik.

 

Barnen ska få möjlighet att samtala varierat kring vårt arbete, reflektera kring olika djur och växtarter, samt ta del av faktakunskap kring livet på gården och få en förståelse kring vad ett lantbruk innebär.

 

För pedagogerna

Vad kommer komma fram ur vårt arbete? Vi vill undersöka om och hur vi fångar alla barnen? Lärmiljöer-vad gör vi?

 

Riktlinjer i läroplanen

 # aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet,

 # upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 

# främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

# ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

# förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 # ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 # intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla kunskap,

 # förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

 # intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Grunden för livslångt lärande. Förskoletidningen.se. Pramling Samuelsson (2018)

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2018). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Andra upplagan Stockholm: Liber

 

Planera och genomföra

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Våga prova, det du inte kan idag kommer du kunna imorgon. Vi är nära barnen och bygger tillit till varandra.
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm- happening, lekar, skapande, odling, provsmaka
 • Barns inflytande - temat följer barnens intresse
 • Vårdnadshavares involvering- Föräldrasamverkan -uppdragspåsar i hemmet -frågeställningar
 • Kreativitet och de hundra språken - skapande i olika material, tecken och bildstöd, sånger, ramsor, filmer.
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, socialt och pedagogiskt vi förändrar våra lärmiljöer efter arbetets gång
 • Olika gruppkonstellationer. -vi kommer dela upp barnen i olika icke statiska grupper.
 • För barnen att ställa frågor och hypoteser
  • Språkstödjande dialoger: -smågrupper, bildstöd
  • Dialog och produktiva frågor: hypoteser
  • Att lära tillsammans och av varandra: -redovisa

 

 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter - lekar, skapande, odling, provsmaka, baka, filmvisning, lyssna-lära av varandra
 • Variation i arbetsformer: inne-ute, skapande. Ikt, dokumentation

       använda närmiljön – studiebesök, bondgårdsrum/utemiljö

 • Matematik: använda oss av djuren för att på ett lustfyllt sätt upptäcka matematiken

 

 

 Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. 

Vad ska dokumenteras? Barnens upplevelser, erfarenheter, lärande.

Hur ska dokumentationen göras?

Digitalt, i pappersform, genom barnens skapande

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Löpande

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Arbetslaget och barnen

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Arbetslaget

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund:

Pramling Samuelsson (2018). Grunden för livslångt lärande. Förskoletidningen.se.

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2018). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Andra upplagan Stockholm: Liber


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback