Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Omvärld – Hållbara relationer

243391 Förskolan Bredängs Allé 46, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Projektplanering förskolan Bredängs allé 46. Ett relationsskapande projekt med utgångspunkt i kompisböckerna och barns 100 -språkighet.

VAD? - vad ska barnen lära sig, klara av, förstå?

 

Att barnen utifrån sina förutsättningar lär sig skapa hållbara relationer och deltar i det sociala samspelet. Bildar sig en önskan, vilja och känsla, lär sig känna igen andras känslor och utvecklar sin förmåga till empati och omtanke om andra och blir en del av det demokratiska samhället samt utvecklar sitt språk.


VARFÖR? - vilket syfte har ni med undervisningen?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Vi har valt att arbeta med hållbara relationer, det sociala samspelet och känslor, då det är viktigt att få tillgång till hela sitt känsloregister för att lära känna sig själv och stärka sin identitet. Genom detta arbete vill vi ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk samt skapa ett bra gruppklimat där barnen både vågar visa sina egna känslor och utveckla sin förståelse för hur andra mår och tolka vad de uttrycker. Vi tänker att kunna känna igen, tolka och sätta ord på olika känslor hos sig själva och andra både är viktigt för vår hälsa och välbefinnande och i vår kommunikation med omvärlden.

 

Mål ur förskolans läroplan:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

·       förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

·       förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

 

HUR? - hur ska undervisningen genomföras? På vilka sätt ska barnen lära sig det ni avser?

 

Vi väljer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv där vi ser att barnen lär sig nya kunskaper i samspel med varandra. Vi väljer att inspireras av boken ”Förskolan som demokratisk mötesplats” (Ann Åberg, 2021) kapitalet Hållbar utveckling – hållbar undervisning – hållbara relationer.

 

Vi bedriver vår undervisning med hjälp av målstyrda processer där vi planerar, genomför och reflekterar över undervisningen. Genom att vara medvetna och engagerade pedagoger tar vi också tillvara på spontana aktiviteter, samt följer och dokumenterar barnens intressen under projektet.

 

Vi använder oss utav Kompis-böckerna och figurerna därifrån samt har ett gemensamt och medvetet förhållningssätt där vi vill införa ord som praktiska verktyg i barnens dagliga relationer. Vi har ett språkmedvetet förhållningssätt under hela utbildningen, där vi arbetar med kommunikation, lyssnande, berättande, återberättande, bilder, lekar, sånger mm.

 

 

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

 

Förskollärare ansvara för att planera undervisningen samt att den följs upp och utvärderas. Förskollärare ansvarar även för att arbetet är kopplat till förskolans verksamhetsplan, läroplan samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Hela arbetslaget ansvarar för att genomföra och dokumentera undervisningen och utbildningen.

 

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

 

I många undervisningssituationer och aktiviteter behöver vi dela upp oss i mindre grupper för att alla barn ska få den tid och det utrymme de behöver.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback