Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk Planering för Zebrorna HT-21 Naturvetenskap och teknik

Emmabo Förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 28 september 2021

Att arbeta med Naturvetenskap och teknik i förskolan ger oss möjligheter att väcka barnens nyfikenhet med ljus, reflektion, vatten... De kan utforska och fundera, testa och tillsammans får vi leta efter svar.

PEDAGOGISK PLANERING för Zebrorna HT-21

Kunskapsområde: Teknik & Naturvetenskap

Läroplansmål:
Välj några mål från läroplanen som möter ert kunskapsområde. Tänk på att varje läroplansmål måste följas upp och utvärderas.

·       förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

·       intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

·       förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

·       förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·       förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

·       förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen


Var är vi?

 Eftersom vi ser att barnen är lite rastlösa ibland i vår miljö vill vi skapa nya lärmiljöer och väcka nyfikenheten genom att använda oss av naturvetenskap och teknik i vardagen. Vi vill synliggöra teknik & Naturvetenskap för barnen på ett roligt sätt. Vi ser möjligheter att utveckla vårt arbete med detta.

Var ska vi?

Målet är att barnen oavsett ålder får mötas tidigt med teknik och att de får möjlighet att utveckla intresse, uppfinningsrikedom, problemlösning, nyfikenhet och förståelse för teknik och naturvetenskap.

Hur gör vi?

Genom att vi erbjuder barnen olika material att hitta olika sätt att uppfinna, utforska teknik &naturvetenskap. Vi har nytt material som låter barnen utforska ljus, reflektion med ficklampor, lysande bollar och speglar i vår innemiljö. Vi har också ett ljusbord och material med olika färger som solen eller lamporna kan lysa igenom. I vår utemiljö plockar vi fram vår vattenbana som inspirerar till teknik med vatten och kanske något mer? Vi skapar stationer och lärmiljöer både inne och ute där barnen kan utforska ljus. När det blir mörkare blir det möjligt för barnen att utforska reflektion med exempelvis ficklampor och reflexer (ny lärmiljö på vår gård) och vad händer egentligen med solens strålar som ger energi till våra nya lampor med solceller? Som ett komplement använder vi oss av QR-koder i barnens nivå både ute och inne.

Hur vill vi ta tillvara barnens flerspråkighet?

Vi kommer att utgå ifrån olika begrepp som vi kommer att arbeta med såsom-ljus, ficklampa, färger, vatten, ljud som vi kommer att översätta/tolka i dem olika språken.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter