Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Argumenterande text

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Vi samarbetar med idrotten och argumenterar om olika ämnen kopplade till idrott och hälsa. Du ska föra fram dina åsikter dels genom att skriva en debattartikel och dels genom att föra fram dina åsikter och argument i en pod.

Planering för argumenterande text

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna 

Det här ska vi göra 

Så här får du visa att du har lärt dig 

Du ska lära dig hur du för fram dina åsikter på ett bra sätt så att du blir hörd och kan påverka. Det är en demokratisk rättighet att få yttra sig, men det krävs träning för att nå ut med sitt budskap och faktiskt bli lyssnad på.

- källkritiskt förhållningssätt + digital informationssökning 

 

- lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 

 

- språk- och kommunikationsförmåga

 

-skriftligt framställande

- den argumenterande textens syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag 

- se skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar 

- hur man citerar och gör källhänvisningar.

- hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

- kännedom om olika retoriska verktyg för att bli lyssnad på.

- i grupp träna på att utifrån en given tes formulera argument 

- prata om retorikens grunder 

- gå igenom vad argument och argumentation är för något och vad det finns för olika typer av argument. 

- gå igenom den argumenterande texttypen och plocka ut särdrag och typiskt innehåll för en sådan text. 

Genom din skrivna argumenterande text.

 

Genom poden du medverkar i.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter