Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Under planering, Bygg och Konstruktion

Förskolan Ugglevägen, Falun · Senast uppdaterad: 19 februari 2022

Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt.

1.  Nuläge 
    - Vad är barnen intresserade av?
- Lego och plus-plus, duplo, lego, och magnet klossar. 
- Ritningar


    - Vad gör barnen ?
- De bygger med lego, magnet klossar och plus-plus. .
- De bygger efter ritningar.
- De bygger efter egna tankar och efter det kompisarna har byggt. 

 

2. Syfte
   - varför ska vi jobba med det här?
- Barnen visar stort intresse för bygg och konstruktion. Se även nedanför läroplansmål. 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga?

 Barnen får berätta om sina bilder/byggen de gjort i PicCollage på en samling. 
 Vi vill även att barnen dokumentera byggena och prata om det när vi sitter igrupper via projektor . ställa fler pedagogiska frågor, hur tänkte de? hur gjorde de? vad är det som behövs för att bygga det?
 
   - Vilka metoder tänker vi använda oss av?
- Vi tänker använda oss av ritningar som barnen kan titta på när de bygger. 

- Vi tänker ha en pärm tillgänglig för barnen. Där sätter vi upp bilder som barnen själva gjort i PicCollage på sina konstruktioner. även spara de på hyllan där barnen kan ställa stora byggen som har tagit lång tid att bygga.

- När vi har diskussion tänker vi ta upp begrepp som förstärker vår arbete med matematik såsom Symetri, upprepande mönster... .- Vi tänker ha en barnpadda som barnen kan använda själva och fota sina byggen med. 

 

- Material?
- Plusplus

- Lego
- Magnet klossar
- Pärlor
- Paddan
- Duplo

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det?


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

fantasi och föreställningsförmåga,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter