Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Samplanering - Lekresponsiv undervisning Tellus

Kunskapshusets förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Undervisning som sker i lyhörd respons till leken, där förskollärarna deltar och tillför både lärande och fantasi. Att barn utvecklar nya lekar och nya lekroller och samtidigt lär sig om någonting som ligger utanför leken. Centralt i den här typen av undervisning är att både förskollärare och barn skiftar mellan det som kallas för ”som om”- det fantasifulla och det som är på riktigt, ”som är”.

Lekresponsiv undervisning

Bakgrund och Syfte:

Leken är en central roll i undervisningen och vi ser ett behov i barngruppen av att stärka och uppmuntra barnen ytterligare i sin lek för att utveckla deras lekförmågor. 

Vi har uppmärksammat att barngruppen behöver stöttning och uppmuntran i sin lek för att utveckla deras lekstyrkor och lekförmågor. Vi tror dessutom att pedagogers delaktighet i barns lekar är gynnsamt för deras sociala utveckling, både individuellt och i samspel med andra barn/vuxna. Leken är viktig för barn och vi pedagoger måste ta tillvara på lekens möjligheter. 

Vi vill öka barnens lekstyrkor och lekförmågor

Mål:

Vi vill utveckla barnens förmågor att kunna gå i och ur en lek.

Vi vill erbjuda barnen verktyg för att kunna läsa av lekregler och sociala koder i leken.

Vi vill utveckla barnens sociala förmågor (föreställningsförmåga, empati, m.m.)

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Lekresponsiv undervisning

Vi vill använda oss av lärmiljöerna som ett verktyg för att främja barnens lek.

Vi deltar tillsammans med barnen och introducerar pedagoginitierad och spontana undervisningstillfällen genom leken 

Samplanering

Vad ska vi göra?
Skapa inspirerande och inbjudande miljöer.
Dela upp barngruppen i mindre grupper för att skapa en trygg miljö där både den spontana och organiserade leken kan träda fram.
Vi som pedagoger ska delta i barnens lekar.

Hur ska vi göra?
Undervisning (planerade aktiviteter kopplade till läroplanen och Barnkonventionen) med fokus på leken.

Vem/vilka?
Barn och pedagoger.

Var?
Det kommer ske i verksamhetens alla miljöer (inne, ute, utflykter etc.).

När?
Planerad undervisning sker främst tisdag, onsdag och torsdagar.
Spontana tillfällen som uppstår dagligen.

Varför?
För att ge barnen goda lekstyrkor.
För att stärka barnens sociala förmågor samt se varandra som tillgångar.

Dokumentation

Genomförande

Vi kommer att dokumentera genom att fotografera och filma.
Vi kommer skapa lärloggar på unikum.
Vi reflekterar med barnen.

Vi pedagoger dokumenterar 

Analys, utvärdering och reflektion:

Uppföljning/Samvärdering

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(förhållningssätt, form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?

Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.   


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback