Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektavslut för Sommaruppgift på Krönet

223921 Förskolan Sturehill, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 4 oktober 2021

Nu har sommaruppgiften avslutats och i samband med det så går vi in i en ny projektfas. Barnens sommarord har legat till grund uppgiftens utformning.

 

Sammanfattning och utvärdering

Sommaruppgiften gick under det här året ut på att vi bad barnens föräldrar att skicka in en bild eller ett ord som hade anknytning till RÖRELSE. Vi fick in ca en tredjedel av barnens ord och utifrån deras ord skapade vi olika aktiviteter. 

Barnen var medbestämmande under hela projekttiden och fick därmed uppleva hur en grupprocess, där många viljor skall enas, kan gå till.

Vi delade in barnen i tre projektgrupper.

De yngsta barnens ord rörde sig mkt om vatten- SIMMA, BADA, FISKA.

De fick under en session uppleva hur vi kan skapa digitala rum med hjälp av projiceringar på väggen.

Medans en havsfilm rullades upp på väggen, kopplade vi även på ljud från havet som brusar och barnen visade intresse för att få tillverka sina egna fiskespön.

Sagt och gjort så satt alla våra yngre kompisar på en bänk och fiskade tillsammans där film och ljud fördjupade deras upplevelse. I syfte att skapa ytterligare en effekt satte pedagog igång såpbubbelmaskinen och triumfen var ett faktum.

När barnen fiskat färdigt utvecklades leken från att barnen fiskade till att de trillade i vattnet och var i behov av att bli räddade.

De äldre barnens sommarord mynnade ut i olika motorikbanor. En grupp skapade med hjälp av förskolans material en motorikbana inomhus och en utomhus, som sedan användes flitigt.

Den sista gruppen använde sig av närliggande parker där orden fick bli levande. I den gruppen hade ord som: HOPPA STUDSMATTA, SPRINGA, KLÄTTRA. Därav skapades de barnens motorikbanan i Kaninparken.

 

Alla barn fick även tillsammans med en pedagog tolka olika bilder på vad pedagoger kunnat läsa in i begreppet RÖRELSE.

De flesta barnen fastnade för en bild på såpbubblor och därför fastnade vi i ett utforskande av just såpbubblor.

Barnen fick studera såpbubblor och se vad de kunde få syn på när vi blåste bubblor:

- Jag ser taklampor

- Jag ser färger

- Jag ser lila och rosa

- Jag ser en snögubbe

 

Barnen ritade sedan sina reflektioner som sedan användes i ett metaperspektiv då barnen skapat egna replikor av såpbubblor i gips. Barnen tittade då på sina bubblor och utgick ifrån sina första reflektioner.

Utifrån hur vi tänkt använda oss av och ta till oss sommaruppgiften tycker vi att barnen fått lära sig samarbeta, lyssna in varandra, olika skapande tekniker och de har fått lära sig att reflektera och använda sina reflektioner i flera olika led.

 

Barnen fastnade även i ett tidigt skede i att kunna signera sina verk med sina namn och fick då upp ögonen för varandras namn och vilka bokstäver de innehöll. De började då skriva varandras namn och ett samarbete skapades mellan olika barn som andra situationer inte setts leka mkt tillsammans.

Barnen var väldigt stolta under vernissaget där de visade upp dokumentationer för sina föräldrar och berättade om de olika upplevelserna som de fått vara delaktiga i. Därmed tycker vi att vi kan se att ett lärande skett.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

fantasi och föreställningsförmåga,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback